Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legipslatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Zo Zbierky zákonov vyberáme:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 48/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 15. 3. 2013.

Nariadenie vlády SR č. 61/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. 4. 2013.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 66/2013 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.
Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 1. 4. 2013.

Zákon č. 74/2013 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 6. 2013.

Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 15. 4. 2013.

(Zdroj: www.zbierka.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály