Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ako aj usmernení uverejnených vo Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

NOVÉ PREDPISY

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť

Vyhláška č. 413/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na rok 2016 (účinnosť 31. decembra 2015)

Index rizika nákladov ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2016 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za mesiac január 2016.

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín 

Vyhláška č. 414/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2016 (účinnosť 31. decembra 2015)

Zavedením zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín (prediktor chorobnosti) dochádza zlepšeniu prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami. Dlhodobá spotreba liekov podľa farmaceuticko-nákladových skupín zabezpečí, že po prerozdelení každá zo zdravotných poisťovní dostane rovnakú platbu na poistenca v rovnakej rizikovej skupine. Zdroje budú adresnejšie nasmerované za chorým, a teda nákladnejším poistencom.

NOVELIZOVANÉ PREDPISY

Prax v príprave transfúznych liekov

Vyhláška MZ SR č. 334/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov (účinnosť 15. decembra 2015)

Cieľom vyhlášky je zmeniť kritérium dočasného vylúčenia darcu z alogénneho odberu vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v prílohe č. 4 v bode 2.2. Kritériá dočasného vylúčenia darcu z alogénneho odberu v tabuľke 2.2.1 Nákazy Trvanie obdobia vylúčenia týkajúce sa vírusu západonílskej horúčky.

Dobrovoľná vojenská príprava  

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť 2. januára 2016)

Mení a dopĺňa:

  • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

V záujme zabezpečenia nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy sa ustanovuje, že v prípade, ak služobný úrad, ktorým je vo vzťahu k vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy veliteľ výcvikového zariadenia, určil príslušníkovi ozbrojených síl poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti u tohto poskytovateľa zaniká dňom, keď táto osoba prestala byť vojakom príslušníkom ozbrojených síl. Ustanovuje sa povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým mal príslušník ozbrojených síl uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pred tým, ako jej bol poskytovateľ určený služobným úradom, opätovne túto dohodu uzatvoriť, a to v prípade, že príslušnosť osoby k ozbrojeným silám trvala menej ako šesť mesiacov. Ustanovuje sa, aby sa posudkovému lekárovi ozbrojených síl údaje zo zdravotnej dokumentácie sprístupňovali formou nahliadania v celom rozsahu aj v rámci prijímacieho konania na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti občana, ktorý sa uchádza o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Upravuje sa, aby za vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy poistné na verejné zdravotné poistenie platil štát. Ministerstvo obrany SR má poskytovať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronicky údaje na účely vykonania ročného zúčtovania poistného aj o vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Doplnenie odborných pracovných činností v zdravotníctve 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály