Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Uverejňujeme výber legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

V Zbierke zákonov SR vyšlo:

Zákon č. 263/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2015.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 315/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v z. n. p.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1. 1. 2014.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 340/2014 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL.
Výnos nadobudol účinnosť 15. 12. 2014.

Zákon č. 364/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.
Zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2015.

Zákon č. 375/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon nadobudne účinnosť 1. 2. 2015.

Zákon č. 376/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. v z. n. p.
Zákon nadobudne účinnosť 1. 2. 2015.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 396/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015.
Vyhláška nadobudla účinnosť 31. 12. 2014.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 397/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015.
Vyhláška nadobudla účinnosť 31. 12. 2014.

Vo Vestníku MZ SR vyšlo:

Čiastka 45 – 60 zo dňa 29. decembra 2014 obsahuje:

33. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou.

34. Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 9. decembra 2014, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v z. n. p.

35. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 15. decembra 2014, č. 10992-2014-OZS, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o vedení zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva zo dňa 29. 2. 2012, č. 01529-OZS-2012

36. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o štandardizácii genetickej diagnostiky syndrómu hereditárneho karcinómu prsníka a ovárií.

37. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva SSR pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály