Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Rubrika: Právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Uverejňujeme prehľad najnovších legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

V Zbierke zákonov SR vyšlo:

Zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 30. júna 2014, okrem čl. I. až IV., čl. VI. až IX. a čl. XI., ktoré nadobudli účinnosť 1. júla 2014.
Podrobne sme sa novele venovali v predchádzajúcich číslach časopisu.

Zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.
Podrobne sme sa novele venovali v predchádzajúcich číslach časopisu.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 Z. z., o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2014.
Vyhláška podrobne upravuje rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby a zloženie tímu odborníkov, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú službu.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktua­lizačnej odbornej prípravy. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2014.
Nová vyhláška v podstate preberá pôvodnú úpravu, rozšíril sa predmet úpravy o právnu úpravu odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy.

Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2015.
Zákon je konštruovaný v základnej logike, že sociálnu prácu v praxi môže vykonávať len ten, kto ju vyštudoval a len ten, kto sociálnu prácu vyštudoval a vykonáva ju v praxi je sociálny pracovník, resp. odborný asistent sociálnej práce. Nakoľko je potrebné rešpektovať slobodu profesie sociálnych pracovníkov, návrh kombinuje zákonnú reguláciu profesie s utvorením právnych podmienok na spravovanie profesie samotnými sociálnymi pracovníkmi prostredníctvom samostatnej profesijnej organizácie so zákonom priznanými kompetenciami. Zákon upravuje zároveň aj všetky atribúty, ktoré prináležia etablovanej profesii – odbornú spôsobilosť, profesijné tituly, výkon samostatnej praxe, profesijnú organizáciu a jej úlohy, ďalšie vzdelávanie. Zároveň sa vytvárajú zákonné podmienky aj na výkon rôznych špecializácií – špecializovaných odborných pracovných činností v špecializovaných odboroch sociálnej práce.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. septembra 2014.
Vyhláška obsahuje vzor náhradného certifikátu, zoznam klinických pracovísk, vzor žiadosti o preplatenie nákladov, okruh poistencov, ktorí majú nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa nariadení EÚ, okruh poistencov iných členských štátov, ktorí majú nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike podľa nariadení EÚ, postup poskyto­vateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri potrebnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte, zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte, poskytovanej v inom členskom štáte, zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne poskytovanej v inom členskom štáte, postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri potrebnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v SR, zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v SR, poskytovanej v SR, zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu poskytovanej v SR, postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe medzinárodných zmlúv, postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie, postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v SR.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. septembra 2014.
Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie sa môže vykonať aj v prípadoch posudzovania návrhov predkladaných orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ak sa pri posudzovaní preukáže, že navrhovaná činnosť môže mať významný vplyv na verejné zdravie. Hodnotenie dopadov na verejné zdravie sa vykoná aj pri posudzovaní ďalších materiálov, napr. rozvojových dokumentov, koncepcií a programov, ak orgány verejného zdravotníctva predpokladajú ich významný vplyv na verejné zdravie. Vyhláška tiež upravuje postup pri posudzovaní potreby vykonať hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, zavádza nové pojmy napríklad predskríning, skríning, stanovenie rozsahu, minimálne, stredné a maximálne hodnotenie vplyvov, definuje, kto je predkladateľom návrhu a kto je hodnotiteľ alebo vykonávateľ hodnotenia vplyvov na verejné zdravie. Vyhláška objasňuje význam a obsah pojmov používaných pri hodnotení vplyvov, jednotlivé kroky procesu hodnotenia, úlohy predkladateľov návrhov i hodnotiteľov, ako aj úlohu orgánov verejného zdravotníctva v celom procese hodnotenia vplyvov na zdravie.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály