Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Poradňa

Aktuálne vyberáme z legislatívy:

Zákon č. 395/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2012.

Vyhláška MZ SR č. 417/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 31. 12. 2012.

Vyhláška MZ SR č. 418/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 31. 12. 2012.

Oznámenie MZ SR č. 419/2012 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
Tento výnos nadobudol účinnosť 30. 12. 2012.

Zákon č. 421/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2013.

Oznámenie MZ SR č. 426/2012 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch a zázname o transplantovaných orgánoch.
Tento výnos nadobudol účinnosť 1. 1. 2013.

Zákon č. 459/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon nadobudol účinnosť 2. 1. 2013 okrem čl. III, ktorý nadobudol účinnosť 30. 12. 2012, čl. V bodov 1. až 4. a 10. až 12., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013, a čl. I § 12b ods. 2 až 4 v bode 27. a § 138 ods. 24 v bode 164., ktoré nadobúdajú účinnosť 2. júla 2013.

Zákon č. 460/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2013.

Zdroj: www.zbierka.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály