Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Výber z aktuálnych predpisov, vydaných v zbierke zákonov.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 175/2003 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1. júla 2013.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 176/2003 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení vyhlášky č. 342/2010 Z. z.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1. júla 2013.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 177/2003 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad v znení vyhlášky č. 541/2008 Z. z.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1. júla 2013.

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 178/2013 Z. z.úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. júla 2013.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima.
Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. júla 2013.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 196/2013 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 12587/2006-SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 197/2013 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. septembra 2012 č. S09602-OL-2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia SR a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia SR.
Výnos nadobudol účinnosť 15. júla 2013.

Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 160/2013 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zákon č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom po­istení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem čl. III štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2013, čl. VI prvého bodu, štvrtého bodu až dvanásteho bodu, pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu a osemnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. októbra 2013, čl. I sedemnásteho bodu a čl. IV desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, a čl. IV jedenásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Zdroj: www.zbierka.sk

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály