Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vybrané právne aspekty postavenia všeobecného lekára pre dospelých v Slovenskej republike

Dátum: Rubrika: Právo

Všeobecné lekárstvo je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. Ako vedecká disciplína medicíny má vlastné špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti, riadenie odboru, sieť pracovísk, informačnú základňu, výskum, vzdelávanie a manažment kvality. Takto všeobecné lekárstvo ako špecializačný odbor zadefinovala Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo zo dňa 12. júna 2006, číslo 15560/2006-OZS (ďalej len „Koncepcia“), ktorú vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na základe splnomocňujúceho ustanovenia § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/52004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“).

Tento špecializačný odbor má multidisciplinárny charakter a integruje vlastné zistenia, ktoré sú výsledkom použitia špecifických metód práce a poznatky jednotlivých medicínskych odborov v záujme komplexnej zdravotnej starostlivosti o osobu, ku ktorej je najbližšie v zmysle miestnej, časovej, ekonomickej a kultúrnej dostupnosti.
Podľa tejto Koncepcie náplňou a funkciou tohto špecializačného odboru je zabezpečiť:
-
prvý kontakt osoby s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
-
rovnosť k voľnému a neobmedzenému prístupu osoby k všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
-
integráciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, jej kontinuitu a dostupnosť po časovej osi života osoby,
-
poskytovanie komplexnej a kontinuálnej zdravotnej starostlivosti dospelým obyvateľom bez rozdielu veku, pohlavia, rasy či náboženstva,
-
manažment zdravotnej starostlivosti osoby,
-
kvalitu a efektivitu celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Nemenej dôležitou úlohou špecializačného odboru je rozhodnutie o spôsobe poskytnutia zdravotnej starostlivosti vo vlastnej kompetencii, sprostredkovaním špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Z hľadiska personálneho substrátu
všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v Slovenskej republike poskytuje (§ 8 ods. 2 a 3 zákona č. 576/2004 Z.z.):
-
všeobecný lekár, ktorým je ­lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
-
sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo
-
zdravotnícky asistent (od 15. mar­ca 2022 praktická sestra - asistent).
Z hľadiska formy
sa všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých v Slovenskej republike poskytuje v zdravotníckom zariadení označenom ako všeobecná ambulancia pre dospelých. Vykonáva sa v určenom zdravotnom obvode, ktorým sa rozumie administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých v rozsahu verejnej minimálnej siete. Podľa § 5 ods. 6 až 8 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z.z.")
verejná minimálna sieť poskytovateľov
všeobecnej ambulantnej starostlivosti je usporiadanie najmenšieho možného počtu lekárskych miest (vo výške plného úväzku lekára, v rozsahu 40 hodín pracovného času týždenne a 35 ordinačných hodín týždenne) a sesterských miest (vo výške plného úväzku sestry, zdravotníckeho asistenta alebo iného zdravotníckeho pracovníka, v rozsahu 40 hodín pracovného času týždenne) u verejne dostupných poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na príslušnom území. Ide o taký počet a zloženie lekárskych miest u verejne dostupných poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, aby sa zabezpečila:
-
miestna dostupnosť a
-
potrebná kapacita poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
Miestnou dostupnosťou
poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa rozumie také rozmiestnenie poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, aby bol zabezpečený maximálny čas dojazdu osobným motorovým vozidlom z každej obce do najbližšej obce s miestom poskytovania príslušnej zdravotnej starostlivosti (§ 5b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z."). Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 11/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti účinného od 1. februára 2022 (ďalej len "nariadenie vlády") miestna dostupnosť v okrese je zabezpečená, ak čas dojazdu nepresiahne 25 minút. Čas dojazdu sa určí podľa matice časov dojazdu zverejnenej na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v elektronicky spracovateľnej podobe.
Potrebnou kapacitou
poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa rozumie taký počet lekárskych miest u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na území okresu, aby bola zabezpečená kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pri zohľadnení časovej náročnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti (§ 5b ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z."). Podľa nariadenia vlády je potrebná kapacita vyjadrená ako podiel počtu prepočítaných poistencov v okrese určenom podľa miesta pobytu poistenca, uvedenom v centrálnom registri poistencov, pri zohľadnení hodnôt vnútroštátnej migrácie a normatívneho počtu kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Postup výpočtu je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia vlády a normatívny počet kapitovaných poistencov je podľa citovaného nariadenia vlády 1 600 kapitovaných poistencov u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Nariadenie vlády ďalej upravuje parametre klasifikácie okresov, postup v prípadoch, ak obce nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť a spôsob úpravy počtu lekárskych miest vo verejnej sieti.
Verejnú sieť
poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti tvoria verejne dostupní poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou a najmenej jedného kapitovaného poistenca, ktorému poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť.
Podľa prechodných ustanovení zákona č. 578/2004 Z.z. k úpravám účinným od 1. januára 2022 prvé vyhodnocovanie stavu verejnej minimálnej siete podľa § 5 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z.a klasifikáciu vykoná
ministerstvo zdravotníctva
do 30. júna 2022 z údajov zdravotných poisťovní. Napriek tomu, že podľa § 5c zákona č. 578/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. januára 2022 vyhodnocovanie stavu verejnej minimálnej siete podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály