Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vznik Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Parlament schválil dňa 22. septembra 2021 zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s nadobudnutím účinnosti od 1. januára 2022, ako aj s neskoršou účinnosťou časti tohto zákona od 1. januára 2024. Tento článok si kladie za cieľ oboznámiť zdravotníckych pracovníkov s predmetným zákonom s určením základných úloh a cieľov Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej len „inštitút“). Úlohou Inštitútu je aj sledovanie nových trendov vo vývoji technológií. Podnety na inštitút sú zasielané predovšetkým od Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), zdravotných poisťovní, zdravotníckych odborníkov, lekárov a poistencov.

Medzi úlohy novozriadeného Inštitútu patrí zabezpečiť poskytovanie nezávislých, transparentných a
odborných podkladov pre kvalifikované rozhodnutia ministerstva zdravotníctva. Zákonodarca ustanovil Inštitútu povinnosť vydávať analýzy na základe princípov medicíny založenej na dôkazoch a s použitím medzinárodného metodického štandardu EUnetHTA (HTA, t.j.
Health Technology Assessment
- Hodnotenie zdravotníckej technológie). Sídlo Inštitútu bolo zriadené v Bratislave, pričom od jeho vzniku 1. januára 2022 bolo vytvorených 16 nových pracovných miest. Financovanie Inštitútu je podmienené na základe jeho úspešného plnenia cieľov podľa zadefinovaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Rozpočet Inštitútu na prvý rok jeho činnosti je rozpočtovaný na 1,5 milióna eur.
Úlohy inštitútu
Medzi hlavné úlohy inštitútu patrí zameranie sa na hodnotenie zdravotníckych technológií na účely kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín (ďalej len "kategorizácia"), okrem generických liekov a biologicky podobných liekov, ktorých významnosť vplyvu na prostriedky verejného zdravotného poistenia uvedená v žiadosti podľa osobitného predpisu za 25. až 36. mesiac, je najmenej 1350-násobok priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len "priemerná mzda") za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom bola takáto žiadosť podaná (t.j. 1,5 milióna eur za rok). Inštitút bude mať predovšetkým za úlohu hodnotiť klinický prínos, ekonomické, etické, právne, organizačné a sociálne aspekty nielen nových, ale aj už hradených zdravotníckych technológií. Inštitút bude zverejňovať na svojom webovom sídle a na elektronickom portáli ministerstva zdravotníctva na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej len "elektronický portál") odborné hodnotenie ako výsledok hodnotenia zdravotníckej technológie do 110 dní odo dňa začatia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci kategorizácie. Odborné hodnotenie obsahuje analytickú časť a so záverom s odôvodnením. Záver obsahuje odporúčanie:
a)
vyhovieť žiadosti,
b)
nevyhovieť žiadosti, alebo
c)
nevyhovieť žiadosti, ak osoba, ktorá podala žiadosť vo veci kategorizácie, neupraví údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 v súlade s odôvodnením odborného hodnotenia.
Ak konanie vo veci kategorizácie začalo na podnet ministerstva zdravotníctva, záver obsahuje odporúčanie:
a)
vyhovieť podnetu,
b)
nevyhovieť podnetu, alebo
c)
vyhovieť podnetu po zapracovaní zmien uvedených v odô­vodnení odborného ho­d­no­te­nia.
Inštitút v oblasti zdravotnej starostlivosti je príslušný:
a)
uskutočňovať výskumy a analýzy v oblasti kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia,
b)
sledovať trendy v oblasti vývoja nových zdravotníckych technológií,
c)
hodnotiť zdravotnícke technológie na účely kategorizácie, ktorých významnosť vplyvu na prostriedky verejného zdravotného poistenia uvedená v žiadosti podľa odseku 1 za 25. až 36. mesiac je najviac 1350-násobok priemernej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom bola žiadosť podaná, ak je predpoklad, že vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia bude vyšší ako je uvedený v žiadosti, alebo ak je predpoklad, že zdravotnícka technológia má iný významný vplyv na zdravotnú starostlivosť,
d)
hodnotiť zdravotnícke technológie iné ako podľa písmena c) alebo odseku 1,
e)
požiadať ministerstvo zdravotníctva, aby konalo vo veci zmeny charakteristík
1.
referenčnej skupiny,
2.
podskupiny zdravotníckych pomôcok,
3.
podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov,
4.
podskupiny dietetických potravín,
f)
zapájať sa do medzinárodných výskumných projektov v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, spolupracovať so zahraničnými inštitúciami pre hodnotenie zdravotníckych tech­nológií,
g)
spolupracovať v oblasti výchovy a vzdelávania so slovenskými vzdelávacími inštitúciami v oblasti zdravotníctva,
h)
zaoberať sa podnetmi od ministerstva zdravotníctva, organizácií združujúcich zdravotné poisťovne, odborných spoločností a stavovských organizácií, pacientskych organizácií a verejnosti,
i)
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s hodnotením zdravotníckych technológií.
Inštitút môže hodnotiť alebo spolupracovať na hodnotení zdravotníckych technológií pre
a)
orgány Európskej únie hospodáriace s verejnými prostriedkami,
b)
zahraničné inštitúcie hospodáriace s verejnými prostriedkami neuvedené v písmene a).
Inštitút vykonáva vedecko-poradenskú činnosť na základe metód medicíny založenej na dôkazoch. Inštitút zverejňuje výsledky svojej činnosti na svojom webovom sídle.
Orgánmi inštitútu sú riaditeľ a dozorná rada. Na čele inštitútu pôsobí riaditeľ, ktorý je jeho štatutárnym a výkonným orgánom. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "minister zdravotníctva") na návrh komisie vymenúva a odvoláva riaditeľa. Minister zdravotníctva vymenuje za riaditeľa víťaza výberového konania do 14 dní odo dňa skončenia výberového konania, alebo ak neuplynulo funkčné obdobie predchádzajúceho riaditeľa odo dňa jeho uplynutia alebo zániku funkčného obdobia riaditeľa. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov a začína plynúť dňom vymenovania do funkcie.
Do prvého vymenovania riaditeľa vykonáva funkciu riaditeľa
a)
riaditeľ,
b)
osoba poverená ministrom zdravotníctva dočasne vykonávať funkciu riaditeľa, ak inštitút nemá riaditeľa; takáto osoba musí spĺňať podmienky podľa odsekov 5 a 6.
Kandidát na riaditeľa musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bezúhonnosť; osoba sa na účely tohto zákona považuje za bezúhonnú, ak nebola právoplatne odsúdená za úmyselný tre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály