Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Uverejňujeme prehľad novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, ako aj opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, uverejnených vo Vestníku ministerstva. Na záver uvádzame výber z najnovších rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR v oblasti zdravotníctva.

Novelizované predpisy

Civilný sporový, mimosporový a Správny súdny poriadok

Zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku (účinnosť 1. júla 2016, 1. januára 2017).

Mení a dopĺňa vo vzťahu k zdravotníckej legislatíve nasledujúce predpisy:

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p.
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v z. n. p.
  • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v z. n. p.
  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v z. n. p.

Zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou v nových civilno-procesných kódexoch.

Hlásenia do národných zdravotných registrov

Vyhláška MZ SR č. 141/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov (účinnosť od 1. apríla 2016).

Cieľom vyhlášky je zosúladenie príslušných ustanovení vyhlášky so zákonom č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme v z. n. p., ako aj so zákonom č. 428/2015 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 576/2004 Z. z.

Vestník Ministerstva zdravotníctva SR

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály