Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V príspevku poukazujeme na novinky, ktoré sa v súvislosti so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou zaviedli novým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „ZVO“), ktorý nadobudol účinnosť 18. apríla 2016.

Základná právna úprava zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je zakotvená v § 117 ZVO:

„(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

(4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.“

Nie je 5 000 € ako 5 000 €

V režime zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bolo zakotvené pravidlo, že zákazka do 5 000 € nebola podlimitnou zákazkou, a teda sa riadila § 9 ods. 9 tohto zákona.

Nový zákon o verejnom obstarávaní toto všeobecné pravidlo zachováva, avšak zakotvuje z neho nasledovné výnimky:

  • Stavebné práce – v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) ZVO je zákazka na stavebné práce podlimitnou až v prípade, ak dosahuje limit 70 000 € bez DPH. Ak teda hodnota stavebných prác nedosahuje túto hodnotu, vzťahuje sa na túto zákazku po novom režim zákazky s nízkou hodnotou.
  • Potraviny – podľa § 5 ods. 3 písm. c) je limit pre potraviny 40 000 €. Za potravinu sa považujú tak priamo suroviny na prípravu jedál a nápojov pre ľudskú stravu, ako aj polotovary, taktiež slúžiace na prípravu jedál a nápojov pre ľudskú stravu. Za potraviny sa však nepovažujú vo svojej podstate tie isté ingrediencie (napr. surové mäso), ktoré slúžia ako požívatina pre zvieratá. Aby išlo o potravinu, by mal predmet plnenia napĺňať niektorý z nasledovných znakov CPV kódov potravín: 03100000-2 Poľnohospodárske a záhradnícke produkty; 03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy; 03300000-2 Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty; 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky; 15200000-0 Spracované a konzervované ryby, 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky; 15400000-2 ­Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky; 15500000-3 Mliečne ­výrobky; 15600000-4 Mlynské ­výrobky, škrob a škrobové výrobky; 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky; 15900000-7 Nápoje, tabak a príbuzné produkty.
  • Nie bežne dostupné zákazky – zákonodarca naďalej rozlišuje medzi bežne dostupnými zákazkami a zákazkami, ktoré nie sú bežne dostupn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály