Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2

Dátum: Rubrika: Právo

Elektronické oznamovanie údajov do 28. februára 2020

Základnou povinnosťou zamestnávateľov vyplývajúcou zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) je zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Miera povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci závisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov.

Jednou zo špecifických povinností zamestnávateľa súvisiacich s ochranou zdravia zamestnancov pri práci vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je

  • povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku, týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 [§ 30 ods. 1 písm. k) a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.].

Táto povinnosť zamestnávateľov nadobudla účinnosť novelou zákona č. 355/2007 Z. z. od 1. júla 2018. Zamestnávatelia prvýkrát oznamovali údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 k 31. decembru 2018; v r. 2020 oznamujú údaje k 31. decembru 2019. Dôvodom tejto povinnosti zamestnávateľov je, že expozícia zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 sa vo významnej miere podieľa na vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Zo štatistického zisťovania, ktoré vykonáva Národné centrum zdravotníckych informácií vyplynulo, že viac ako polovica hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike za ostatné roky bola uznaná u zamestnancov, ktorí vykonávali prácu zaradenú do kategórie 2:

    • v roku 2015 bolo v SR hlásených 323 chorôb z povolania, z tohto počtu bolo 175 chorôb z povolania u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, t. j. u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 bolo hlásených 54,2 % chorôb z povolania zo všetkých chorôb z povolania v SR,
    • v roku 2016 bolo v SR hlásených 316 chorôb z povolania, z tohto počtu bolo 204 chorôb z povolania u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, t. j. u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 bolo hlásených 64,6 % chorôb z povolania zo všetkých chorôb z povolania v SR,
    • v roku 2017 bolo v SR hlásených 354 chorôb z povolania, z tohto počtu bolo 222 chorôb z povolania u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, t. j. u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 bolo hlásených 62,7 % chorôb z povolania zo všetkých chorôb z povolania v SR,
    • v roku 2018 bolo v SR hlásených 307 chorôb z povolania, z tohto počtu bolo 182 chorôb z povolania u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, t. j. u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 bolo hlásených 59,3 % chorôb z povolania zo všetkých chorôb z povolania v SR.

Údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 slúžia na komplexnú informovanosť príslušných orgánov verejného zdravotníctva (Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úr

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály