Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny v pandemickej dočasnej pracovnej neschopnosti

Rubrika: Ekonomika a manažment

Nárok na pandemické nemocenské mal do 30. novembra 2021 poistenec, ktorý bol počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Od 1. decembra 2021 sa však inštitút pandemickej dočasnej pracovnej neschopnosti zrušil a pandemická dočasná pracovná neschopnosť (ďalej len „DPN “) sa postavila na úroveň štandardnej DPN . To znamená, že ak poistencovi vznikne pracovná neschopnosť od 1. decembra 2021 (a neskôr), pandemické nemocenské mu už Sociálna poisťovňa nevypláca, ale vypláca mu „klasické“ nemocenské. V článku čitateľov oboznámime, aké má táto legislatívna zmena účinky na zamestnanca a zamestnávateľa.

Dočasná práceneschopnosť ako prekážka v práci
DPN zamestnanca sa považuje za dôležitú osobnú prekážku v práci. Uvedené vyplýva z § 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"), podľa ktorého:
"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci
počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166),
karantény,
osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak."
V prípade vzniku prekážky v práci je zamestnanec povinný plniť tieto povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákonníka práce:
-
ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna; inak je zamestnanec povinný
upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci
a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu;
-
zamestnanec má povinnosť
prekážku v práci a jej trvanie zamestnávateľovi preukázať
. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Pojmom "príslušné zariadenie" sa v prípade vzniku DPN rozumie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. príslušný ošetrujúci lekár, nemocnica).
V prípade, že zamestnanec nesplní tieto povinnosti, t.j. neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci a nepreukáže zamestnávateľovi existenciu prekážky na základe dokladu, ktorý je povinné vystaviť príslušné zariadenie, toto konanie možno považovať za porušenie pracovnej disciplíny.
Súčasná právna úprava Zákonníka práce nestanovuje formu oznámenia o vzniku prekážky v práci na strane zamestnanca a o jej predpokladanom trvaní. Je preto vhodné, ak si zamestnávateľ určí postup pri plnení oznamovacej povinnosti v internej smernici.
V období krízovej situácie (v súvislosti s pandémiou na ochorenie COVID-19) vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len "MZ SR") v spolupráci so Sociálnou poisťovňou osobitné postupy pri uplatnení nároku na nemocenské dávky nemocenské a ošetrovné, podľa ktorých doklady o DPN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie lekár nedoručuje zamestnancovi, ale príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. To znamená, že zamestnanec si vie voči zamestnávateľovi splniť oznamovaciu povinnosť a oznámi mu, že nepríde do práce z dôvodu vzniku osobnej prekážky v práci na strane zamestnanca, avšak
svoju neprítomnosť nevie zamestnávateľovi pot
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály