AUTOR: JUDr. Ján Drgo, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (I.)

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Základom právneho vzťahu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na strane jednej a zdravotnými poisťovňami na strane druhej je zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako osobitný zmluvný typ podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ “) zaväzuje poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne poskytovať zdravotnú starostlivosť v zmluvne dohodnutom rozsahu, kým zdravotná poisťovňa sa zaväzuje za takto poskytnutú zdravotnú starostlivosť platiť zmluvne dohodnutú úhradu.

Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.)

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V tomto čísle prinášame dokončenie článku k analýze obsahových náležitostí zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Zvýhodnenia darcov krvi z hľadiska minulej a súčasnej právnej úpravy

Dátum:
Autor: JUDr. Ján Drgo, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Krv je tekutina (kvapalné tkanivo) nevyhnutná pre život, ktorú v súčasnosti nemožno ničím nahradiť, resp. ju umelo vyrobiť. Pre obnovu zdravia a záchranu ľudských životov je preto nevyhnutné, aby mali zdravotnícke zariadenia k dispozícii dostatočné množstvo krvných zásob získaných od darcov krvi. Hoci už samotné darovanie krvi a jej zložiek (ďalej len „darovanie krvi“) a vedomie záchrany ľudského života prináša darcom krvi zadosťučinenie, je dôležité, aby bol tento ľudský a morálny čin zodpovedajúco ocenený aj zo strany spoločnosti. V tejto súvislosti sa môžeme stretnúť aj s názormi, že v minulosti bolo darcovstvo krvi oceňované spoločnosťou, resp. štátom vo vyššej miere. V dôsledku dlhodobého nepriaznivého trendu v našej legislatíve, keď sa právne predpisy menia tak často, že v nich nemajú prehľad ani tie subjekty, ktorým sú primárne určené, môže darcom krvi, ale aj zdravotníckym pracovníkom tiež chýbať vedomosť o tom, aké zvýhodnenia predovšetkým v oblasti zdravotnej starostlivosti im súčasná legislatíva ponúka. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa v článku preto najprv zameriam na historický vývoj legislatívnych zvýhodnení darcov krvi od roku 1945 vzhľadom na postupné obmedzovanie darovania krvi za odplatu. Na túto časť článku následne nadviažem analýzou zvýhodnení darcov krvi podľa aktuálne platnej právnej úpravy. Hoci darcom krvi poskytujú určité výhody aj obecné samosprávy (napríklad zľavy na MHD alebo na vstupné na športoviská a kultúrne podujatia) alebo zdravotné poisťovne (napríklad vitamínové doplnky), týmto zvýhodneniam som sa z hľadiska zachovania vecného zamerania a prijateľného rozsahu článku nevenoval.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť