Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Aplikácia profesionálnej mediácie v zdravotníckom zariadení

Dátum: Rubrika: Právo

V roku 2004 sa stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“). Mediácia je v ňom definovaná ako nový spôsob riešenia sporov, ktorý na dosiahnutie ich uspokojivého a prijateľného výsledku využíva tretiu, neutrálnu stranu – mediátora.

Momentálne má na Slovensku nastavený systém práce so sťažnosťami pacientov už mnoho zdravotníckych zariadení. Napriek tomu sú pacienti často nespokojní s procesom komunikácie a vybavovania ich sťažností zo strany manažmentov zdravotníckeho zariadenia, predovšetkým absentuje zmysluplné využitie priestoru medzi podaním sťažnosti a prípadným začatím súdneho sporu. Už aj na Slovensku fungujú zdravotnícke zariadenia, ktoré venujú pozornosť nielen prevencii, ale súčasne majú pripravené portfólio mimosúdnych riešení tak, že vedia, ako vo veci sťažnosti rokovať, resp. vyjednávať, kedy použiť prvky neformálnej/laickej mediácie a predovšetkým majú vedomosť, v akej fáze zaangažovať a využiť služby profesionálneho mediátora. [1]

Väčšinou však, po neúspešnom prerokovaní/vyjednávaní a následne rovnako neúspešnej neformálnej mediácii, vyčkáva zdravotnícke zariadenie na ďalší postup pacienta, či sa on, resp. jeho rodinní príslušníci obrátia so svojím nárokom na justičný orgán. V minulosti bola táto stratégia účinná, nikto totiž nemal záujem iniciovať adjudikatórne riešenie s jeho finančnou náročnosťou, dĺžkou trvania a neistým výsledkom.

So zreteľom na dlhodobý trend zvyšovania odškodného pre poškodených pacientov, resp. ich rodinných príslušníkov a „v prospech pacienta“ nastavenú judikatúru súdov sú však zdravotnícke zariadenia stále častejšie motivované využívať mimosúdne riešenia sporov.

Pre zdravotnícke zariadenie a jeho manažment však bude výhodné predovšetkým v prípadoch, keď môže profitovať z predností mediačného konania oproti adjudikatórnemu riešeniu. Pri zvažovaní výhod mediácie oproti súdnemu konaniu, preto ponúkam nasledujúcu komparáciu.

MEDIÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE VERZUS SÚDNE KONANIE

 

Mediácia:

Súdne konanie:

PROCES

 • dobrovoľný proces s výraznou flexibilitou a právomocou strán participovať na jej priebehu,

 • pomáha stranám obnoviť porozumenie a prekonať vzťahovú „slepú uličku“,

 • svojou podstatou a zameraním smeruje k dohode oboch strán,

 • princíp výhra/výhra, obe strany musia odchádzať z mediácie ako víťazi,

 • snaha zdravotníckeho zariadenia nesmeruje vždy len k zbaveniu sa zodpovednosti a cieľom pacienta nie je vždy len zodrať z kože“ zdravotnícke zariadenie,

 • procesná striktnosť strany majú minimálnu kontrolu nad priebehom konania,

 • strany často bývajú zastúpené právnymi zástupcami, ktorí majú spor viac v rukách ako jeho účastníci,

 • proces je kontradiktórny a nevyhnutne eskaluje nedorozumenie a napätie medzi oboma stranami,

 • súdny proces (ak neberieme do úvahy možnosť uzatvoriť súdny zmier) je už vo svojej podstate založený na princípe výhra/prehra,

PROSTRIEDKY

 • na podporu procesu riešenia problémov vychádzajú mediátori zo svojich osobnostných predpokladov, odborných skúseností a vzdelania,
 • mediátori musia odzačiatku do konca procesu garantovať stranám možnosť disponovať s predmetom sporu a súčasne mať kontrolu nad jeho výsledkom,
 • strany sa vždy musia dohodnúť na osobe mediátora,
 • súdy sú viazané procesnými pravidlami a môžu pracovať a vytvárať judikáty/precedensy,
 • súd sa končí právoplatným rozhodnutím, ktorému sa strany musia podriadiť,
 • strany si nemôžu svojho sudcu vybrať a ovplyvniť priebeh procesu,
 • problematická predvídateľnosť súdnych rozhodnutí,

FINANČNÝ A ČASOVÝ RÁMEC

 • mediáciu možno začať okamžite, pri tzv. krízovej mediácii je to dokonca podmienka,

 • v priemere sa prvé mediačné stretnutie v zdravotníctve začína do 48 hodín a zvyčajne trvá menej ako jeden pracovný deň,

 • finančné náklady bývajú väčšinou hradené zdravotníckym zariadením, resp. zdravotnícke zariadenie ponúka pacientovi 100 % podiel na financovaní mediácie,

 • nižšie náklady nariešenie sporu, [2]

 • strany majú možnosť zvoliť si čas aj miesto stretnutia,

 • termíny súdneho konania sú určované podľa plánu a možností súdu,

 • zdravotnícke zariadenie musí pri rozhodovaní o spôsobe riešenia sporu s pacientom brať do úvahy podmienky, za ktorých má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, nie je totiž vylúčené, že po

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály