Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

Článok sa zaoberá multikultúrnym prístupom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytuje prehľad zásad a etických princípov multikultúrneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, nevynímajúc komunikáciu ako jednu z najväčších adaptačných ťažkostí, vyplývajúcich zo sociálno-kultúrneho han­dicapu.

V rámci multikultúrnych konfliktov poukazujeme na určité špecifiká, ktorým musíme porozumieť, ak chceme, aby boli úspešne riešené a neboli pre príslušníkov strán v konflikte príliš traumatizujúce.

Zásady poskytovania multikultúrnej zdravotnej starostlivosti

Zásady možno chápať ako návody pre myslenie, rozhodovanie a činnosť pomáhajúcich profesií, ktoré poskytujú starostlivosť príslušníkom inej kultúry. Tiež ich môžeme chápať ako radcov, ktorí usmerňujú myslenie a úvahy študentov, organizátorov starostlivosti, poskytovateľov starostlivosti o klientov z iného kultúrneho prostredia.

Pre zdravie, liečbu a pocit pohody klientov inej kultúry je nevyhnutná humánna starostlivosť, rešpektujúca danú kultúru. Každá kultúra má špecifickú vieru, hodnoty, zvyky, spôsoby liečby, ktoré je potrebné pochopiť, zistiť a akceptovať, pretože do značnej miery determinujú rôzne oblasti života jedinca, prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti nevynímajúc. Na zabezpečenie zmysluplnej a bezpečnej praxe je teda potrebné mať adekvátne vedomosti a zručnosti z multikultúrnej zdravotníckej starostlivosti. [12]

K ľudským právam patrí aj akceptovanie kultúry, viery, zvykov a hodnôt danej kultúry. Starostlivosť a postupy pre udržovanie zdravia sa líšia najmä medzi západným a východným kultúrnym prostredím. Základné poznatky multikultúrnej zdravotníckej starostlivosti tvoria odovzdávanie skúseností, nadobúdanie presvedčenia a porozumenia. Dôležité je overiť si vedomosti a praktické skúsenosti predtým, než u klien­ta začneme s poskytovaním akýchkoľvek informácií. Dôraz je kladený na holistický prístup a adekvátne poznatky z multikultúrneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jadrom vzdelávania, výskumu a praxe je hlavne kultúrne odlišný životný štýl.

Dôležité je, aby si každý ujasnil svoju kultúrnu príslušnosť a ochotu pomáhať iným. Pri poskytovaní multikultúrnej zdravotnej starostlivosti sú využívané poznatky získané výskumom a hlbším štúdiom jednotlivých kultúr. Spolupráca pacienta a zdravotníka je nevyhnutná, aby došlo k rozhodnutiu o individuálnej starostlivosti, jej realizácii a k dosiahnutiu výsledkov.

Súčasťou prístupu v interakcii s pacientmi sú:

  • pozorovanie,
  • spoluúčasť a
  • rozvaha.

Znalosť a pochopenie verbálnej aj neverbálnej komunikácie, je základným predpokladom k dosiahnutiu očakávaných výsledkov.

Etické zásady multikultúrnej starostlivosti

Neexistuje žiadny jednoduchý ná­vod, ako poskytovať starostlivosť pacientom prichádzajúcim z iného kultúrneho, náboženského a sociálno – ekonomického prostredia. Kultúrny rozhľad však rozhodne pomáha znižovať etický stres a množstvo konfliktov. Je žiaduce načúvať, keď pacient vysvetľuje, prečo sa správa tak, ako sa správa. Zdravotnícki pracovníci by si mali uvedomiť, že naša európska kultúra nie je jedinou normou, a niektoré iné kultúry sa značne líšia od jej normatívnosti, utilitárstva, ale aj deontologických schém.

Jedným z najbežnejších mýtov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je presvedčenie, že západná etika a morálka je vo svete všade prítomná. Etické aspekty správania však nie sú všade rovnaké a sú viazané na danú kultúru. Preto je potrebné, aby zdravotnícki pracovníci pochopili, prečo určitá kultúra zakladá svoj etický kódex práve na tom, na čom ho zakladá. [2]

Liečba a starostlivosť sa má poskytovať nezávisle na národnosti, etnickom pôvode, náboženstve a vierovyznaní, politických a svetových názoroch, sociálnom statuse, veku, pohlaví, chorobe a zdravotnom postihnutí. Podľa M. Leiningerovej je kultúrne univerzálna starostlivosť v úsmeve, vo fyzickej prítomnosti a podpore primárnych potrieb klienta. Ponúka sa otázka, je úsmev vždy nevinný, nenútený a neškodný? Multikultúrna starostlivosti je určitý druh umenia. [6]

Medzi konkrétne problémy a otázky v multikultúrnej starostlivosti patria:

  • Komunikácia (Forma oslovenia? Jazyk? S kým hovoriť? Smie sa vždy hovoriť pravda?).
  • Čas (Ordinačné hodiny, dáta prehliadky, konzultačné hodiny – nie vždy úplne a pre všetkých zrozu­miteľné.).
  • Priestor (Intimita pri vyšetrovaní? Jednolôžkové izby? Inte
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály