Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Hniezdo záchrany a jeho právna úprava v Slovenskej republike

Dátum: Rubrika: Právo

Veľa a často sa v dnešnej spoločnosti hovorí o ochrane života, o práve dieťaťa na život a o spôsoboch, ako takémuto životu pomôcť. Nejde však len o spoločenskú, etickú a právnu otázku. Pri otázke rodičovstva v poslednom období stále častejšie vstupuje do popredia aj finančný aspekt, na ktorý môže v konečnom dôsledku doplatiť práve nenarodené dieťa. Je teda úlohou spoločnosti, aby vytvorilo podmienky a možnosti, ako dať každému dieťaťu možnosť žiť. Predmetom tohto článku je jeden z legálnych prostriedkov, ako umožniť „nechceným“ novorodencom žiť.

Právna úprava

Zákonom č. 538/2005 Z. z. bol s účinnosťou od 1. januára 2006 novelizovaný § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“). Touto novelou bola ustanovená možnosť zriadenia verejne prístupného inkubátora na účely záchrany novorodencov. Pod touto, na prvý pohľad zložito vyzerajúcou, konštrukciou sa nachádza jednoduchá možnosť matky – rodičky. Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, takýto inkubátor zriadilo, možno legálne novorodenca do neho odložiť. Pre tieto verejne prístupné inkubátory sa zaužívalo aj označenie „hniezdo záchrany“. Nejde však len o laické označenie, ale s týmto pojmom pracuje aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 57, čiastka 22-24 zo dňa 22. mája 2009, bolo pod číslom 25. publikované Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09894/2009-OZS o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore (ďalej len „odborné usmernenie“). Práve toto odborné usmernenie pracuje s legislatívnou skratkou „hniezdo záchrany“.

Odborné usmernenie

Pod hniezdom záchrany je potrebné rozumieť (cit.): „verejne prístupný inkubátor, do ktorého je možné odložiť novorodenca v rámci riešenia krízovej životnej situácie s cieľom zaručiť mu prirodzené právo na život podľa osobitného predpisu“ (čl. II ods. 1 odborného usmernenia).

Garanciu práva na život možno nájsť vo vnútroštátnych, ako aj v medzinárodných dokumentoch najvyššej právnej sily. Článok 15 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky definuje (cit.): „Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“. Dohovor o právach dieťaťa (publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 104//1991), s ktorým v poznámke pod čiarou pracuje aj odborné usmernenie, v časti I, čl. 6 bod 1 ustanovuje (cit.): „Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru, uznávajú, že každé dieťa má prirodzené právo na život.“ Otázku práva na život riešil aj Ústavný súd SR v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 12/01, ktoré sa týkalo otázok umelého prerušenia tehotenstva. Právo na život je v zmysle konštatácie Ústavného súdu SR vstupnou bránou a pilierom celého systému ochrany základných práv a slobôd. Aj keď konanie sa primárne venovalo otázkam odlišným od predmetu tohto článku, je možné v náleze nájsť niekoľko argumentačne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály