Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

K novele zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Predmetom tohto príspevku je predstavenie novely zákona o verejnom obstarávaní č. 252/2015 Z. z. Uvedená novela má za cieľ zabrániť účasti schránkovým firmám, resp. firmám s nejasnou majetkovou štruktúrou verejného obstarávania. Zákaz účasti schránkových firiem sa však týka len verejného obstarávania, a nejde o komplexný zákaz účasti schránkových firiem pri využívaní verejných zdrojov (čerpanie rôznych investičných stimulov, dotácií a pod.) Novela zavádza aj právomoc Úradu pre verejné obstarávanie zisťovať si údaje o skutočných konečných užívateľoch (napr. formou žiadostí od bánk, ktoré musia odhaliť finančné toky), pričom ak sa preukáže, že uchádzač uviedol nepravdivého konečného užívateľa výhod, Úrad takémuto uchádzačovi uloží pokutu a zároveň rozhodne o zákaze účasti takéhoto uchádzača. Taktiež, ak sa zistí, že údaje o konečnom užívateľovi neboli pravdivé, verejný obstarávateľ má možnosť vypovedať zmluvu s takýmto uchádzačom.

Zákonodarca novelou zákona o verejnom obstarávaní – zákonom č. 13/2015 Z. z., účinnou od 1. marca 2015, zakotvil novú podmienku účasti v § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa ktorého sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť:

  1. právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
  2. právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo
  3. právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári

Úrad pre verejné obstarávanie k § 26a ZVO vydal Výkladové stanovisko č. 4/2015 z 15. mája 2015, v ktorom Úrad uviedol, že (verejný) obstarávateľ má povinnosť „odkryť“ majetkovú účasť uchádzača až na poslednú známu [1] fyzickú osobu. Zároveň stanovil, že fyzické osoby ako uchádzači, resp. osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 ZVO [2], nemajú povinnosť preukazovať splnenie § 26a ZVO.

Aplikačná prax však ukázala, že predmetný inštitút je pomerne náročný tak pre (verejných) obstarávateľov, ako aj uchádzačov. Ako vyplýva aj z ostatného Upozornenia Úradu pre verejné obstarávanie [3], skúmanie podmienky účasti podľa § 26a ZVO je zo strany (verejných) obstarávateľov opomínané, resp. opačne, zneužívané na neoprávnené vylučovanie uchádzačov. Na druhej strane napr. v zdravotníctve viaceré podnikateľské subjekty odmietali, resp. odmietajú odkryť svoju majetkovú štruktúru, a tak sa teda verejných obstarávaní buď vôbec nezúčastňovali (čo v prípade zúženého okruhu subjektov, resp. priamo oligopolu alebo až monopolu predstavovalo neraz v praxi zmarenie celého procesu verejného obstarávania a nemožnosť realizovať predmet zákazky), alebo cez nastrčené spoločnosti realizovali zákazku prostredníctvom subdodávok.

Nový register konečných užívateľov výhod

Zákonom č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela č. 252/2015 Z. z.“), prišlo k zrušeniu § 26a vo forme podmienky účasti. (Verejný) obstarávateľ tak teda vo verejných obstarávaniach od 1. novembra 2015 nemôže vyžadovať od uchádzačov preukázanie podmienky účasti podľa § 26a ZVO. Verejné obstarávania, ktorých proces začal pred 1. novembrom 2015, sa však aj naďalej riadia režimom § 26a ZVO.

Zákonodarca však nevypustil režim preukazovania majetkovej štruktúry uchádzačov, došlo len k zmene charakteru a mechanizmu skúmania majetkovej štruktúry uchádzača.

Zrušenie podmienky účasti má za následok, že (verejný) obstarávateľ pri posudzovaní ponúk časť „Ostatné“ neskúma majetkovú štruktúru u všetkých uchádzačov. Novela č. 252/2015 Z. z. však zmenila § 45 ods. 1 ZVO a zakotvuje, že „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia podľa odseku 10, ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 27 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo osoby podľa § 28 ods. 2, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.“

Doterajšia právna úprava tak na jednej strane zjednodušuje postup (verejnému) obstarávateľovi, ktorý len skúma, či je uchádzač, osoba, ktorá poskytuje uchádzačovi zdroje podľa § 27 ods. 2a § 28 ods. 2 ZVO, resp. jeho subdodávateľ zapísaný v zozname konečných užívateľov výhod, no na druhej strane predstavuje pre uchádzačov predmetný zápis ďalšiu dodatočnú administratívnu záťaž. Najmä v kontexte subdodávateľov, ktorí taktiež musia byť v uvedenom registri zapísaní, predstavuje uvedený nový inštitút veľkú, nielen byrokratickú záťaž, ale aj zúženie zmluvnej autonómie pri výbere zmluvného partnera. V zmysle novelizovaného § 45 ZVO ods. 10: „Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály