Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

K podaným hromadným výpovediam zdravotných sestier

Dátum: Rubrika: Právo

Zdravotné sestry podali v desiatich nemocniciach hromadné výpovede, pretože sú nespokojné s prijatou novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch, ktorá im upravuje mzdy. Niektoré sestry podané výpovede medzičasom odvolali. Parlament opätovne schválil tento zákon aj po jeho vrátení prezidentom SR, takže od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť. Podľa zdravotných sestier nový zákon nezohľadňuje ich požiadavky. Žiadajú, aby platil nielen pre sestry v nemocniciach, ale aj pre tie v ambulanciách, zariadeniach sociálnych služieb či kúpeľoch. Chcú zvýšiť koeficienty pre výpočet základnej zložky mzdy a túto zvyšovať každé tri roky praxe. Článok nezávisle analyzuje vzájomné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov počas plynutia výpovednej doby, ako aj v prípade, že nedôjde k vzájomnej dohode a z toho vyplývajúce skončenie pracovného pomeru.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu (§ 67 Zákonníka práce).

Podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním, treba urobiť písomne.

Z dikcie § 61 ods. 4 Zákonníka práce vyplýva, že pokiaľ zamestnávateľ po obdržaní písomnej výpovede od zamestnanca preukázaným spôsobom (písomne) oznámi zamestnancovi, že prijal výpoveď a „súhlasí“ s tým, že sa zamestnancovi skončí pracovný pomer posledným dňom uplynutia výpovednej doby, nemôže zamestnanec „stiahnuť“ výpoveď bez súhlasu zamestnávateľa. Zamestnanec si už v tomto prípade nemôže sám rozmyslieť, že výpoveď „stiahne“, nakoľko odvolať výpoveď už môže iba na základe súhlasu zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi je týmto umožnené ponechať si v pracovnom pomere iba tých zamestnancov, o ktorých má skutočný záujem, resp. ľahšie sa môže „zbaviť“ nechcených zamestnancov, bez rizika súdnych sporov o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a zamestnancom požadovanej náhrade mzdy a trvaní na jeho ďalšom zamestnávaní. Zamestnávateľ tým tiež ušetrí vynaloženie zvýšených finančných nákladov na odstupné v sume jedného až piatich priemerných zárobkov, ktoré by bol, vzhľadom na dĺžku trvania pracovného pomeru, povinný zdravotným sestrám vyplatiť v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou pre nadbytočnosť zamestnanca v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, ako už bolo uvedené, navyše pre zamestnávateľa nepredstavuje riziko dlhoročných súdnych sporov pre neplatné skončenie pracovného pomeru, náhradu mzdy a trvaní zamestnanca na ďalšom zamestnávaní.

Zamestnávateľ je povinný priamo zo zákona preplatiť zamestnancovi nárok za pomernú časť nevyčerpanej dovolenky, a to aj bez žiadosti zamestnanca. Zamestnávateľ je však oprávnený nariadiť zamestnancovi vyčerpať nárok na pomernú časť dovolenky aj počas plynutia výpovednej lehoty do skončenia pracovného pomeru. Ak by zamestnávateľ neurčil zamestnancovi čerpanie dovolenky do skončenia pracovného pomeru, táto dovolenka neprepadne, ale

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály