Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Kompetencie lekára, zdravotníckeho záchranára a sestry v záchrannej zdravotnej službe

Dátum: Rubrika: Právo

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je založené na kooperácii a vzájomnej súhre viacerých zdravotníckych pracovníkov. Toto základné pravidlo platí dvojnásobne v prípadoch poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, pri ktorom je rýchle a správne rozhodnutie alfou a omegou efektívnej pomoci pacientovi.

Kompetencie zdravotníckych pracovníkov v záchrannej zdravotnej službe, v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchranár a sestra, sa stali v posledných rokoch častým predmetom zmien. V odbore urgentná medicína už dlhodobejšie rezonujú otázky možného odovzdávania niektorých kompetencií lekára záchrannej zdravotnej služby zdravotníckemu záchranárovi a sestre. Silná podpora presunu kompetencií je predovšetkým v prostredí zdravotníckych záchranárov. Medzi skúsenými sestrami záchrannej zdravotnej služby panujú skôr rozpaky, než nadšenie. Definovanie kompetencií zdravotníckych pracovníkov v záchrannej zdravotnej službe nemá len charakter určenia oprávnení zdravotníckeho pracovníka, ale na čo sa často zabúda, je súčasne vymedzením zákonných povinností pracovníka, zasiahnuť v konkrétnom prípade zákonným spôsobom. V opačnom prípade musíme na zdravotníckeho pracovníka aplikovať právnu zodpovednosť, ktorej podstatou je povinnosť niesť nepriaznivé právne následky za svoje konanie.

Základy právnej úpravy

Právne pramene, upravujúce kompetencie zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby sú podzákonného charakteru. Základným právnym predpisom je tu vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v z. n. p. (ďalej len „vyhláška o rozsahu praxe“). Ďalším právnym predpisom je nariadenie vlády Slovenskej republiky SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti“). S istými výhradami sa tejto problematiky okrajovo týka aj vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky SR č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz (ďalej len „vyhláška o sesterských diagnózach“). V neposlednom rade je dôležitým právnym predpisom aj výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, publikovaný 20. 3. 2009 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (ďalej len „výnos o záchrannej zdravotnej službe“).

Vývoj právnej úpravy kompetencií zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby

Pre ľahšie pochopenie základných tendencií a súčasného smerovania v tejto oblasti, predstavíme krátky vývoj posledných rokov v kompetenciách vo vzťahu lekár, zdravotnícky záchranár a sestra v právnom poriadku Slovenskej republiky. 1. augusta roku 2005 nadobudla účinnosť vyhláška o rozsahu praxe, ktorá upravila rozsah praxe zdravotníckych pracovníkov v záchrannej zdravotnej službe v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchranár a sestra. Táto pomerne krátka vyhláška vo svojich ustanoveniach charakterizovala činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať lekár ambulancie záchrannej zdravotnej služby v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti (§ 2 ods. 1 vyhlášky o rozsahu praxe), ďalej činnosti lekára, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v žiadnom zo špecializovaných odborov kategórie lekár (§ 2 ods. 2 a § 3 vyhlášky o rozsahu praxe), V cit. vyhláške je takisto definovaný zoznam činností, ktoré je oprávnený vykonávať v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti zdravotnícky záchranár v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky vtedajšej ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby jednak samostatne (§ 3 ods. 1 vyhlášky o rozsahu praxe), a jednak v nevyhnutnej spolupráci s lekárom (§ 3 ods. 2 cit. vyhlášky).

Ust. § 4 vyhlášky o rozsahu praxe vo svojom prvom znení umožňovalo vykonávať činnosti záchranára záchrannej zdravotnej služby sestre v ambulancii záchrannej zdravotnej služby a študentovi vysokej školy v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ako účastníkovi praktickej výučby alebo jeho odbornej praxe. Vyhláška o rozsahu praxe vo svojom prvom znení z júna roku 2005 upravila ešte kompetencie zdravotníckeho záchranára ako operátora operačného strediska, resp. operátora zásahového strediska záchrannej zdravotnej služby a status zdravotníckeho záchranára ako vo­diča.

Je nutné konštatovať, že s výnimkou posledného spomenutého člena záchrannej zdravotnej služby postihli zvyšných členov záchrannej zdravotnej služby v nasledujúcich rokoch podstatné kompetenčné zmeny. Vyhláška o rozsahu praxe vo svojom úplne prvom znení ustanovila princíp rozdelenia kompetencií medzi lekárom a zdravotníckym záchranárom/sestrou, založený na diferenciácii činností, ktoré vykonáva:

  1. samostatne lekár,
  2. samostatne zdravotnícky záchranár/sestra,
  3. ex lege kooperatívne lekár a zdravotnícky záchranár/sestra.

Kompetencie lekára a zdravotníckeho záchranára/sestry v bodoch a) a b) boli formulované taxatívne, teda s presným výpočtom, na druhej strane kompetencie v bode c) výpočtom demonštratívnym. Je však logické, že pri mnohých činnostiach, ktoré je oprávnený vykonávať samostatne lekár záchrannej zdravotnej služby sa prezumuje asistencia zdravotníckeho záchranára/sestry a jeho výpomoc lekárovi.

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, došlo len k prida

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály