Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY ZAMESTNANCOV V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Rubrika: Ekonomika a manažment

Ing. Lucia Vanková

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z hľadiska dane z príjmov, vysvetlíme v tomto príspevku.

Legislatívna úprava v osobitných predpisoch
Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. Povinnosti v tejto oblasti vyplývajú pre zamestnávateľov z § 147 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") a ďalších osobitných predpisov.
Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí aj povinnosť zabezpečiť u zamestnancov
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
. Ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona č.
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o BOZP") v nadväznosti na
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."). Zákon o BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
Zamestnávateľ
v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je
povinný
[§ 6 ods. 1 písm. o) a q) zákona o BOZP]:
-
zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
-
nedovoliť, aby zamestnanci vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti,
-
zabezpečiť
vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.
Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona o BOZP
zamestnanec je povinný podrobiť sa
lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.
Povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky sú upravené aj v
ďalších osobitných predpisoch
(napr. nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v z. n. p.).
Zdravotný dohľad a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa
vykonávajú a poskytujú
podľa
§ 30a, § 30d a § 30e zákona č. 355/2007 Z.z.
V súlade s ust. § 30e zákona č. 355/2007 Z.z. sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva
na základe hodnotenia zdravotného rizika
z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe
výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
Lekárske preventívne prehliadky sú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály