Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Mapa medicínskej legislatívy (II.)

Rubrika: Právo Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

V minulom čísle som sa venoval Ústave Slovenskej republiky a zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku sa čitatelia oboznámia so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej aj „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

V minulom čísle (1. časť článku) som sa venoval Ústave Slovenskej republiky a zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku sa čitatelia oboznámia so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej aj „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti

V prvej časti zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti je definovaný účel zákona. Účelom zákona je ustanovenie rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a rozsah úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasne zákon preberá do slovenského právneho systému smernicu Rady 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovenie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia.

Druhá časť zákona určuje, že na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú:

  1. preventívne prehliadky – pri každom type preventívnej prehliadky určuje ich počet, vek, prípadne pohlavie poistenca, ktorý má na prehliadku nárok, ako i odbornosť lekára, ktorý prehliadku vykonáva. Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok je uvedený v prílohe č. 2 zákona.
  2. neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony vedúce k zisteniu choroby a výkony poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb (zoznam je uvedený v prílohe č. 3 tohto zákona), ktoré vedú k záchrane života, vyliečeniu choroby, zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií, zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, zmierneniu prejavov choroby a účinnej prevencii vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní.
  3. zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára,
  4. povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom osobitným predpisom a potrebná kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky,
  5. lieky poskytované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a niektoré individuálne pripravované lieky poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
  6. zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny poskytované v rámci ústavnej starostlivosti.

Naopak, zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe neprioritnej choroby uvedenej v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ako vyplýva už z názvu, sa z verejného zdravotného poistenia uhrádzajú čiastočne alebo sa neuhrádzajú vôbec. Tento zoznam bol publikovaný v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozsah úhrad z verejného zdravotného poistenia, resp. spoluúčasti pacienta pri liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách je uvedený v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Všetky zoznamy vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR opatrením.

V tejto časti zákona sú tiež stanovené kritériá v rozsahu úhrady z verejného zdravotného poistenia kúpeľnej zdravotnej starostlivosti, choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostliv

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály