Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

NÁHRADNÉ MATERSTVO AKO BIOETICKÝ PROBLÉM Z HĽADISKA OCHRANY ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

Rubrika: Právo

Príspevok vychádza v podstatnej časti z habilitačnej prednášky autorky, ktorá odznela dňa 27.2.2020 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. Téma bola zvolená ako prierezová z hľadiska použitia komparácie inštitútu náhradného materstva, čo je didaktikou výučby Svetových právnych systémov, z hľadiska tzv. poradného stanoviska rieši sui generis cezhraničný konflikt, ktorý je vlastný skúmaniu medzinárodného práva súkromného, ale je predovšetkým významným aplikačným problémom, ktorý je podstatou výučby klinickými formami (tzv. kliniky práva). Tým autorka pokryla najdôležitejšie akademické a pedagogické oblasti svojho pôsobenia. Príspevok má načrtnúť problematiku v jej podstate, historickom kontexte, ako aj prostredníctvom poradného stanoviska ESĽP v možných perspektívach vývoja náhradného materstva.

Surogačné materstvo je problematika, kde sa ocitá rozmer etiky, práva, so snahou o prekročenie ich hraníc smerom k mimoprávnym oblastiam medicíny, biológie, psychológie, či filozofie. Ale zároveň je surogačné materstvo v recentnej poradnej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP") v prípade
Menneson
a
Labasee
aj príkladom právnej kolízie, ktorá je príznačná pri strete právnych poriadkov a riešení tzv. cezhraničných konfliktov, ktoré vyvolávajú ­viaceré etické dilemy s nimi spojené. Z poradného stanoviska ESĽP sa okrem toho črtajú aj isté východiská tak pre jeho ďalší vývoj, ako aj všeobecné snahy o zjednotenie právneho režimu v úvahách
de lege ferenda
, ako je to zrejmé už i z reálnych východísk Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného, jej expertnej skupiny pre zjednotenie práva, v oblasti vytvárania a uznávania právneho rodičovstva. Surogačné materstvo rozlišujeme v zásade v dvoch formách - tradičná forma a gestačná forma. Zatiaľ čo tradičná forma je daná biologickou väzbou surogačnej matky na dieťa s využitím darcovstva spermií, gestačná forma znamená, že surogačná matka nemá genetickú väzbu na dieťa.
Rozlišujeme surogáciu altruistic­kú a komerčnú, ktorá je väčšinou predmetom silnejšej kritiky z hľadiska morálky a etickej prí­pustnosti. Už v dávnej histórii, tak ako sa nám tento príbeh zachoval v knihe Genesis, nebolo surogačné materstvo ničím neznámym, hoci technicky išlo o tradičnú formu surogácie.
Spomína sa v tejto súvislosti Abrahám a jeho krásna a inteligentná žena Sára, ktorá si manžela nadovšetko ctila, no v tom čase mu nemohla dať potomstvo, aby zachovala dedičské nástupníctvo, nuž požiadala svoju egyptskú otrokyňu Hagar, aby s Abrahámom dieťa počala. Nevraživosť medzi nimi v biblickom príbehu ústi do toho, že Sára po pôrode vlastného syna Izáka svoju slúžku Hagar spolu s jej synom Izmaelom z krajiny vyženie. Izmael založí nové náboženstvo Islam, zatiaľ čo Izák je prvý potomok spomínaný v judaizme. Prenesme sa v čase a priestore ďalej, je 21. storočie a sledujeme súčasný
facet
turistiky za právnymi úpravami, ktoré dovoľujú, aby žena - surogačná matka donosila dieťa objednávateľským párom. Sledujeme túto líniu stále väčšieho počtu žiadostí o subrogáciu alebo substitúciu matky, z čoho sa odvíja pojem surogácie a používa sa promiscue (oba pojmy označujú náhradné materstvo), a to v čase, keď sme súčasne svedkami stúpajúcej
infertility
párov. Reprodukčná medicína je vari najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím lekárskej vedy, vytvára sa establishment pre nové možnosti rodinného, životného štýlu a posilňovania autonómie jednotlivca, čím sa kladú relatívne vážne otázky, čomu dajú legislatívne rámce dnes prednosť, či to bude ochrana suverenity štátu, ochrana verejných záujmov, napríklad cez prizmu najlepšieho záujmu dieťaťa alebo tradičných atomických rodín, alebo to bude posilnenie pozície právne spôsobilých, bez vážnejšieho zdravotného hendikepu, dospelých, úspešných, majetných jednotlivcov, bojujúcich za svoje práva... a na tomto mieste zastavme tok úvah, a pozrime sa na tento problém z trochu inej perspektívy.
Pozrime sa bližšie na subjekty týchto zložitejších právnych vzťa­hov, na ich neisté právne postavenie a uvidíme zároveň boj medzi odvekou túžbou človeka reprodukovať sa, zachovať rod, zanechať po sebe niečo významné, zanechať na niekom svoj vplyv, svoju pečať, a súčasne boj so snahou včleniť tieto túžby do pokiaľ možno zjednotených pravidiel naprieč právnymi úpravami jednotlivých štátov. A vidíme, že práve v tomto milieu sa dnes ocitá aj problematika náhradného materstva.
Diskutovanosť problematiky podčiarkuje fakt, že nielen ESĽP, ktorému sa chceme prevažne venovať, ale aj Súdny dvor Európskej únie (ďalej len "SD EÚ") zaujíma k téme svoje postoje. V prejudiciálnych konaniach iniciovaných Spojeným kráľovstvom a neskôr Írskom sa riešili otázky možnej diskriminácie v pracovnoprávnej oblasti, ak ženám z objednávateľských párov nebude priznaná jednak materská dovolenka alebo platená dovolenka zodpovedajúca materskej dovolenke v súvislosti so surogáciou, alebo s dovolenkou z dôvodu osvojenia. A rozhodnutia SD EÚ boli, že o diskrimináciu v týchto prípadoch nepôjde.
Oveľa podstatnejšie však boli už odpovede ESĽP k štandardu och­rany základných ľudských práv. Dňa 10. apríla 2019 poskytol štrasburský súd k téme surogácie svoje historicky prvé poradné stanovisko, pripomínajúce procedúru ko­nania o prejudiciálnej otázke pred SD EÚ. Poradné stanovisko inicioval Francúzsky kasačný súd, čo bol príspevok do celospoločenskej debaty o surogačnom materstve, ktoré francúzsky právny poriadok neaprobuje. Výsledok tzv.
advisory opinion
by sa dal zhrnúť niekoľkými slovami ako: vyšší štandard ochrany pre rodičovské vzťahy založené na základe gestačnej surogácie. Treba konštatovať, že žiadosť o poradné stanovisko v tomto prípade nadväzuje na dva zaujímavé prípady, pričom v texte odkazuje len na prípad
Mennesson v. Francúzsko
, oba však vychádzajú z podobných skutkových záverov.
Menesson
a
Labassee proti Francúzsku
sa teda týkali detí narodených vďaka surogač
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály