Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH (III.)

Dátum: Rubrika: Právo

V tretej časti článku sú bližšie analyzované doplnené kompetencie a zákonná pôsobnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“ alebo „úrad“) pri predbežnom protokole a záverečnom protokole z vykonaného dohľadu ÚDZS, doplnenia kompetencií pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou ÚDZS, ako aj forma a obsah výmeny informácií medzi zdravotníckymi subjektmi, kompetencia ÚDZ S uložiť pokutu za nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie poskytovateľom, ako aj možnosť uložiť vyššiu sankciu pri opakovanom porušení zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, sankciu tretej osobe za neposkytnutie súčinnosti, predĺženie subjektívnej a objektívnej lehoty na uloženie sankcie ÚDZS.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Predbežný protokol a záverečný protokol
Právna úprava rozpoznáva dva druhy protokolov. Predbežný pro­tokol, na základe ktorého sa musí úrad dostatočne vysporiadať s námietkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Taktiež sa predĺži lehota na vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k protokolu prostredníctvom takzvaných námietok. Po­dobne ako pri predbežnom protokole, osoba oprávnená na výkon dohľadu je povinná vyhotoviť záverečný protokol. To platí len v prípade, ak dohliadaný subjekt vysloví námietky k predbežnému protokolu.
Proces výkonu dohľadu úradom nie je z pohľadu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vnímaný ako spravodlivý, najmä z dôvodu súčasného znenia § 47 ods. 4 zákona č.
581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotných poisťovniach")
, podľa ktorého je
"dohľad skončený v deň prerokovania písomných námietok dohliadaného subjektu proti protokolu."
V súčasnos­ti platí, že protokol je záverečným dokumentom dohľadu a do­hliadaný subjekt má právo podať písomné námietky a zúčastniť sa prerokovania písomných námietok, avšak tieto námietky už nemenia obsah a záver protokolu. Z toho vyplýva, že písomné námietky a prerokovanie písomných námietok je právne irelevantné. Dohliadaný subjekt by mal mať právo vyjadriť sa k podkladom pre vypracovanie protokolu, resp. k záverom odborných konzultantov, mal by mať právo požiadať o vypočutie k zisteniam dohliadajúcej osoby/tímu dohliadajúceho subjektu s ich zapracovaním do protokolu pred vypracovaním protokolu.
Z toho dôvodu sa navrhuje zaviesť dva druhy protokolov a dohliadanému subjektu je priznané právo vyjadriť sa k výkonu dohľadu zhodnoteného v predbežnom protokole prostredníctvom písomných pripomienok, ktoré sú vo forme námietok zakomponované v záverečnom protokole. Tým sa spresňuje výkonu dohľadu tak, aby sa ustanovilo právo dohliadaného subjektu požiadať o vypočutie, resp. predloženie podkladov pred vypracovaním záverečného protokolu. Taktiež sa konkretizuje čas konkrétnym dátumom, resp. obdobím vykonávania dohľadu. Vzhľadom na prijatú zákonnú úpravu v § 43a sa do protokolu dopĺňa aj vyjadrenie dohliadaného subjektu, prizvanej osoby a zistené skutočnosti pri výkone dohľadu.
Predbežný protokol obsahuje:
a)
meno, priezvisko a adresu ale­bo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu,
b)
miesto a dátum výkonu dohľa­du nad zdravotnou starostlivosťou,
c)
predmet dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
d)
dohliadané obdobie,
e)
zistené skutočnosti pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou s uvedením konkrétnych porušení ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a s uvedením konkrétnych porušení vo vedení zdravotnej dokumentácie, ak sa výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou týka nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie,
f)
výsledok výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
g)
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, ak úrad určil takéto opatrenia,
h)
dátum vypracovania predbežného protokolu,
i)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonal.
Úrad je povinný:
a)
zaslať predbežný protokol dohliadanému subjektu bezodkladne po jeho vypracovaní na predloženie písomných ná­mietok,
b)
vypracovať vyjadrenie k písomným námietkam,
c)
prerokovať písomné námietky do 60 dní odo dňa doručenia písomných námietok k predbežnému protokolu súčasne s
1.
dohliadaným subjektom,
2.
osobou oprávnenou na výkon dohľadu, ktorá dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonala,
3.
osobou, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo jej zákonným zástupcom, alebo blízkou osobou osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri ­poskytovaní zdravotnej starostlivosti mohli byť porušené, ak osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mohli byť porušené, nežije,
d)
vyhotoviť zápisnicu z prerokovania písomných námietok k predbežnému protokolu,
e)
zaslať záverečný protokol do 30 dní od prerokovania písomných námietok k predbežnému protokolu; v prípade ak dohliadaný subjekt nepodá písomné námietky k zisteniam uvedeným v predbežnom protokole, úrad záverečný pro­tokol nezašle a predbežný protokol sa považuje za záverečný protokol,
f)
skončiť výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou do 9 mesiacov od začatia výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak; ak sa dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva na podnet podávateľa podnetu, táto lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni podania podnetu a ak je podnet neúplný, táto lehota začína plynúť odo dňa doručenia riadne doplneného podnetu.
Záverečný protokol obsahuje:
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu,
b)
číslo predbežného protokolu o výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
c)
zistené skutočnosti pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou s uvedením konkrétnych porušení ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a s uvedením konkrétnych porušení vo vedení zdravotnej dokumentácie, ak sa výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou týka nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie; úrad túto informáciu neuvádza, ak sú zistené skutočnosti rovnaké so zistenými skutočnosťami uvedenými v predbežnom protokole,
d)
dátum vypracovania záverečného protokolu,
e)
výsledok výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou; úrad takúto informáciu neuvádza, ak je výsledok výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou rovnaký ako výsledok výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou uvedený v predbežnom protokole,
f)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou vykonal,
g)
námietky dohliadaného subjektu k predbežnému protokolu,
h)
zápisnicu z prerokovania písomných námietok k predbežnému protokolu,
i)
vyjadrenie úradu k námietkam dohliadaného subjektu k predbežnému protokolu a zápisnici z prerokovania písomných námietok a konkrétny spôsob zapracovania takýchto námietok do výsledku výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.
(4) Zápisnica obsahuje:
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu,
b)
stanovisko zúčastnených osôb k predloženým písomným námietkam dohliadaného subjektu,
c)
meno, priezvisko a podpis osôb, ktoré vykonali dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
d)
meno, priezvisko a podpis dohliadaného subjektu alebo jeho zástupcu.
(5) Súčasťou záverečného protokolu môžu byť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.
(6) Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou je skončený:
a)
márnym uplynutím lehoty určenej podľa § 45 ods. 2 písm. c),
b)
doručením záverečného pro­tokolu.
(7) Predbežný protokol a závereč­ný protokol úrad uchováva desať rokov po skončení výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.
(8) Úrad je povinný zverejňovať za každý kalendárny rok na svojom webovom sídle údaje o všetkých podnetoch na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, zisteniach uvedených v predbežnom protokole a záverečnom protokole bez uvedenia osobných údajov osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené, konkrétnych porušeniach ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a s uvedením konkrétnych porušení vo vedení zdravotnej dokumentácie, ak sa výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou týka nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov, prijatých opatreniach na odstránenie zistených
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály