Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 1. časť: Práva a povinnosti dohliadaného subjektu

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

O konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) sa toho už popísalo dosť, ale pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) je užitočné a vhodné závery zosumarizovať a samozrejme aj doplniť o praktické úvahy a skúsenosti. Ambíciou autora je podrobne rozobrať konanie a možnosť právnej ochrany a obrany voči ÚDZS, pričom prvá časť tohto seriálu je o právach a povinnostiach ÚDZS a dohliadaného subjektu.

ÚDZS je právnickou osobou, ktorá v rámci verejnej správy dostala do kompetencie dohľad nad oblasťou verejného zdravotného poistenia a nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Sídli ex lege v Bratislave, no pobočky sú rozmiestnené po celej Slovenskej republike, a ktoré v prípade preverovania správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti zabezpečujú nosnú časť dohľadu, t. j. vykonávajú dokazovanie. ÚDZS nie je zapísaný v obchodnom registri SR a jeho orgánmi sú správna rada, dozorná rada a predseda úradu, ktorého na návrh ministra zdravotníctva SR vymenúva a odvoláva kolektívne vláda SR [pozri viac § 17 a § 22 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“)].

Ocitnúť sa v spore s ÚDZS je pre každého lekára a sestru nepríjemnou skúsenosťou. Samozrejme, že existujú aj právne nepríjemnejšie situácie (akou je napríklad trestné stíhanie lekára), no hrozba sankcie (pokuty) udelenej ÚDZS, ktorá môže implikovať ďalšie súdne konania, určite nie je to, na čo by sa zdravotník pri svojej práci mal koncentrovať. Keď ÚDZS zašle prvú listinu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, treba okrem medicínskej roviny začať uvažovať aj v rovine právnej.

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Podrobnosti o konaní pred ÚDZS upravuje zákon č. 581/2004 Z. z. V prvom rade treba vnímať právnu úpravu ust. § 45 a § 46, ktoré upravujú práva a povinností subjektov, ktoré vystupujú v dohľadovom konaní.

Z hľadiska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti treba k právnej úprave pristupovať cez prizmu najvyššej možnej ochrany. Konkrétne, oprávnenia ÚDZS, ako aj a povinnosti poskytovateľa (ako dohliadaného subjektu), je vhodné vykladať reštriktívne. Oprávnenia dohliadaného subjektu treba samozrejme využívať na maximum a pristupovať k zákonom skôr extenzívnejšie. Jednoznačne možno uzavrieť, že pokiaľ poskytovateľ očakáva, že všetku prácu za neho urobí ÚDZS, nie je to správny prístup a je potrebné si uvedomiť, že ÚDZS je jeho protistranou.

Podľa ust. § 46 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je dohliadaným subjektom, sú (cit.) nasledovné:

  1. "umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení podľa § 45 ods. 1,
  2. zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu,
  3. utvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu,
  4. zúčastniť sa na základe požiadania osoby oprávnenej na výkon dohľadu prerokovania protokolu,
  5. plniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.“

Keďže ide taxatívny výpočet, nie je možné, aby bol okruh povinností dohliadaného subjektu jednostranne rozširovaný osobami poverenými výkonom dohľadu, v záujme dostatočného zistenia a preverenia skutkových okolností konkrétneho prípadu.

A) Oprávnenia osoby oprávnenej na výkon dohľadu podľa ust. § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.

Na účely dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti možno zadefinovať nasledovné oprávnenia:

  1. Oprávnenie (cit.): „...vstupovať v sprievode dohliadaného subjektu alebo osoby poverenej dohliadaným subjektom na pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých dohliadaný subjekt zabezpečuje svoju činnosť.“ [§ 45 ods. 1 písm. a)]. Súčasne cit. zákon výslovne pripomína ochranu obydlia, ktorá má aj ústavnoprávny kontext. Podľa čl. 21 Ústavy SR možno bez súhlasu na vstup do obydlia vykonať domovú prehliadku len v rámci trestného konania. Ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály