Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - 2. časť: Výsledok dohľadu a obrana prostredníctvom správneho súdnictva

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

V predchádzajúcom čísle tohto časopisu sme začali venovať otázkam dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, konkrétne právam a povinnostiam ako dohliadaného subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), tak aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“). V tomto pokračovaní sa venujeme tomu, ako postupovať v prípade, že ÚDZS šetrenie ukončí a vydá rozhodnutie, ktoré má podobu tzv. protokolu, a ako ďalej postupovať v prípade, že poskytovateľovi je zo strany ÚDZS udelená pokuta.

Medzi povinnosti ÚDZS patrí aj vyhotovenie protokolu o vykonanom dohľade (ďalej len „protokol“) po vykonaní dohľadu, kde bude uvedený jeho výsledok (takýto protokol je na úrade archivovaný 10 rokov). Podľa § 47 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) sú obsahové náležitosti protokolu nasledovné:

a) Meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu

V záujme nezameniteľnosti subjektov je vhodné, a časté, uvedenie aj IČO dohliadaného subjektu, ktoré mu bolo pridelené Štatistickým úradom SR. Rovnako je účelné aj uvedenie osoby, ktorá za dohliadaný subjekt koná, t. j. je jeho štatutárnym orgánom.

V tejto súvislosti je vhodné podotknúť, že podnet na vykonanie dohľadu nie je jediným prameňom podozrení, ktoré ÚDZS v konaní preveruje. Ak existuje zo strany dohliadaného subjektu podozrenie, že zdanlivý postup non lege artis mohol byť spôsobený v dôsledku nesprávneho postupu iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v záujme svojej obrany by na to dohliadaný subjekt mal poukázať. V žiadnom prípade nemáme na mysli akékoľvek krivé obvinenia, ale dotvorenie kontextu zdravotného stavu a vyšetrení, z ktorých dohliadaný subjekt vychádzal pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

b) Miesto a čas vykonania dohľadu

V závislosti od toho, či ide o dohľad na mieste alebo na diaľku, je možné uvedenie konkrétneho miesta a dňa, alebo aj dlhšieho časového rozpätia.

c) Predmet dohľadu

ÚDZS v protokole uvádza aj to, čo bolo podnetom na začatie konania. Buď je tam uvedená konkrétna osoba, prípadne jej právny zástupca, ak bol podnet zaslaný v zastúpení, no je možné aj to, že ÚDZS začal konanie ex offo, t. j. z úradnej povinnosti. Podnetom na začatie konania z úradnej povinnosti môžu byť napríklad medializované informácie.

d) Dohliadané obdobie

Tejto časti by mal dohliadaný subjekt venovať skutočne veľkú pozornosť, keďže môže dôjsť (a často aj dochádza) k selektívnemu vyhodnoteniu zdravotnej dokumentácie a vykonaniu dôkazov len vo vzťahu k danému vymedzenému obdobiu. Zdravotnými záznamami z predošlého obdobia pracovníci úradu buď nedisponujú vôbec, alebo ak ich k dispozícii majú, tak s nimi nepracujú. Je teda potrebné v rámci procesných práv dohliadaného subjektu žiadať o rozšírenie daného obdobia (ak dohliadaný subjekt vie, že predmetná kauza má svoje korene už v minulosti) alebo poukázať na zdravotnú dokumentáciu, ktorá je vedená u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ak teda skoršia alebo neskoršia zdravotná dokumentácia odôvodňuje konkrétny postup, ktorý ÚDZS považuje za postup non lege artis, je potrebné na ňu poukázať. Dokonca aj v prípade, ak by nedošlo k rozšíreniu dohliadaného obdobia.

e) Zistené skutočnosti pri výkone dohľadu

V tejto sekcii je uvedené to, čomu sa v súdnych rozhodnutiach hovorí výrok a odôvodnenie. ÚDZS sumarizuje svoje zistenia chronologickým uvedením rekonštruovaného skutkového deja na podklade zdravotnej dokumentácie dohliadaného subjektu, výpovedí svedkov, vyjadrení zainteresovaných subjektov (osobitne poukazujeme na právo dohliadaného subjektu sa vyjadriť a predložiť dôkazy analyzované v predchádzajúcom článku), ako aj zo stanovísk odborníkov v príslušných špecializačných odboroch (konzultantov, ktorých si úrad prizve). Na záver je uvedený finálny záver o tom, či je postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti považovaný za postup lege artis alebo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály