Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana práv lekára (II.)

Dátum: Rubrika: Právo

V druhej časti článku týkajúceho sa právnej ochrany lekára sa budem venovať ochrane lekára voči tretím osobám (poškodzovanie dobrej povesti alebo dobrého mena, šírenie nepravdivých údajov a pod.). Vo vzťahu k tretím osobám prichádza do úvahy ochrana práv lekára najmä v súvislosti s poškodzovaním dobrej povesti fyzickej osoby alebo dobrého mena právnickej osoby verejným šírením nepravdivých údajov, a to či už verejne formou ústnou (napr. ohováranie) alebo prostredníctvom tlače, televízie, rozhlasu alebo internetu.

V druhej časti článku týkajúceho sa právnej ochrany lekára sa budem venovať ochrane lekára voči tretím osobám (poškodzovanie dobrej povesti alebo dobrého mena, šírenie nepravdivých údajov a pod.). Vo vzťahu k tretím osobám prichádza do úvahy ochrana práv lekára najmä v súvislosti s poškodzovaním dobrej povesti fyzickej osoby alebo dobrého mena právnickej osoby verejným šírením nepravdivých údajov, a to či už verejne formou ústnou (napr. ohováranie) alebo prostredníctvom tlače, televízie, rozhlasu alebo internetu.

V súvislosti so šírením nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov o právnickej alebo o fyzickej osobe prostredníctvom televízie alebo rozhlasu sa treba zmieniť o zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v z. n. p. (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“), ktorý upravuje inštitút práva na opravu. Podľa § 21 zákona o vysielaní a retransmisii, ak bol vo vysielaní odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o právnickej alebo o fyzickej osobe, ktorú možno na základe tohto údaja presne určiť, táto právnická alebo fyzická osoba má bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu právo požadovať odvysielanie opravy bezplatne.

Vysielateľ je povinný na žiadosť tejto osoby opravu uverejniť. Žiadosť o odvysielanie opravy musí mať písomnú formu a musí sa doručiť vysielateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odvysielania napadnutých údajov, inak právo na odvysielanie opravy zaniká. Zo žiadosti o odvysielanie opravy musí byť zrejmé, v čom spočíva nepravdivosť údajov, prípadne skreslenie pravdy a súčasťou žiadosti je návrh znenia opravy. Vysielateľ je povinný odvysielať opravu v rovnakom programe, ako bol uverejnený napadnutý údaj alebo v rovnako hodnotnom vysielacom čase, a to takým spôsobom, aby oprava bola formou a rozsahom primeraná odvysielaniu napadnutých údajov. Vysielateľ je povinný odvysielať opravu bezplatne, s výslovným označením „oprava“ a s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby alebo názvu právnickej osoby, ktorá o odvysielanie opravy požiadala.

Vysielateľ je povinný odvysielať opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy. Ak vysielateľ neodvysiela opravu vôbec, alebo nedodrží zákonné podmienky, o povinnosti odvysielať opravu rozhodne súd na návrh osoby, ktorá o opravu žiadala. Ak osoba, ktorá o opravu žiadala, nepodá na súd návrh do 15 dní, po márnom uplynutí lehoty na odvysielanie (ktorá je osem dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy), právo na odvysielanie opravy zaniká. S ohľadom na relatívne krátke zákonné lehoty je preto vhodné rozmyslieť si postup ochrany svojich práv tak, aby všetky kroky bolo možné realizovať včas a nedošlo k zániku práva na odvysielanie opravy.

Vysielateľ nie je povinný odvysielať opravu1, ak

  1. by sa odvysielaním navrhnutého textu spáchal trestný čin,
  2. by bolo odvysielanie navrhnutého textu v rozpore s dobrými mravmi,
  3. žiadosť o odvysielanie opravy smeruje proti textu odvysielanému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorá žiadosť podala,
  4. predtým, ako mu bola doručená žiadosť o odvysielanie opravy, odvysielal opravu z vlastného podnetu pri dodržaní podmienok podľa zákona,
  5. môže preukázať pravdivosť údaja, ktorého oprava sa požaduje.

Pokiaľ ide o periodickú tlač (noviny a časopisy) a tlačové agentúry, zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlaèový zákon) v z. n. p. (ďalej len "zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve") upravuje inštitúty práva na opravu (§ 7 zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve), práva na odpoveď (§ 8 zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve) a práva na dodatočné oznámenie (§ 9 zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve).

Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia (§ 7 zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve).

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opr

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály