Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana údajov pacienta pri poskytovaní informácií o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum: Rubrika: Právo

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“) zaručuje každému právo na informácie, ako jeho základné právo, ktoré môže byť obmedzené len z taxatívne vymedzených dôvodov. Orgány verejnej moci majú podľa Ústavy povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti, pričom podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

Táto informačná povinnosť sa vzťahuje aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) ako orgán verejnej správy. Na druhej strane Ústava SR zaručuje každému právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Vzhľadom na citlivú povahu informácií, s ktorými Úrad v rámci výkonu svojej pôsobnosti pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou nakladá, sa môžu v určitých situáciách obe ústavné práva dostať do vzájomného konfliktu, a v týchto situáciách je nevyhnutné, aby Úrad pri sprístupňovaní informácií o svojej činnosti dôsledne dbal na ochranu súkromia dotknutých osôb a ich osobných údajov.

Cieľom tohto príspevku je poskytnutie stručného prehľadu právnej úpravy problematiky poskytovania informácií o činnosti Úradu v oblasti dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, so zameraním na ochranu údajov osôb, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť.

Právna úprava zákona o zdravotných poisťovniach

Jednou zo základných úloh Úradu vymedzených v zákone č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) je výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

V rámci výkonu tohto dohľadu má Úrad na základe zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) právo na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania, vrátane vyhotovenia kópií dokumentov.

Úrad v rámci výkonu svojej činnosti spracúva zdravotné údaje pacientov v konaní o dohľade, ako aj v prípadnom správnom konaní o uložení sankcie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Za účelom zabezpečenia ochrany týchto údajov zákon o zdravotných poisťovniach v ust. § 76 zaväzuje zamestnancov Úradu, ako aj všetky osoby, ktoré sa podieľajú na činnosti Úradu (napríklad prizvané osoby pri výkone dohľadu) povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje, ak Úrad poskytne informácie na vyžiadanie subjektom uvedeným v § 76 ods. 3 písm. b) až h) zákona o zdravotných poisťovniach.

Ide napríklad o poskytovanie dokumentácie súdom na účely občianskeho súdneho konania, orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania či inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania príčin vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania a profesionálnej otravy. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje ani výmena informácií medzi Úradom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Právna úprava zákona o slobode informácií

Bližšie podmienky realizácie ústavného práva na informácie, ako aj obmedzenia pri sprístupňovaní informácií upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Na základe tohto zákona Úrad a

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály