Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Porovnanie foriem podnikania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V súčasnosti väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pri použití tohto pojmu sa zameriavame na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii a lekárni) poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Stále je tu však časť poskytovateľov podnikajúcich formou fyzickej osoby – podnikateľa. V nasledujúcom článku si rozoberieme, a vzájomne porovnáme, tieto dve formy podnikania a rovnako sa pozrieme aj na spôsob realizácie prechodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z fyzickej osoby na právnickú osobu (konkrétne prechod na spoločnosť s ručením obmedzeným).

Ak chce poskytovateľ zdravotnej starostlivosti začať podnikať v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, môže tak urobiť prostredníctvom dvoch foriem. Poskytovať zdravotnú starostlivosť môže ako fyzická osoba - podnikateľ alebo prostredníctvom právnickej osoby (najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným). Aké sú teda výhody, resp. nevýhody jednotlivých foriem podnikania?
Dane a účtovníctvo
V prípade fyzickej osoby podni­kateľa postačuje viesť jednoduché účtovníctvo a dá sa zvládnuť aj "svojpomocne". Tu prichádzajú do úvahy dve varianty. Prvou je vedenie účtovníctva, keď si podnikateľ bude viesť v zmysle
V prípade, ak sa poskytovateľ roz­hodne pre spoločnosť s ručením obmedzeným, bude jeho po­vinnosťou viesť podvojné účtovníctvo, ktoré upravuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve").
Sadzba dane
V súvislostí s daňovými a účtovnými povinnosťami je na mieste spomenúť aj sadzbu dane pri jednotlivých formách podnikania. V zmysle zákona o dani z príjmov je to v prípade fyzickej osoby - podnikateľa v roku 2022 sadzba vo výške 19 % v prípade, ak základ dane nepresiahne sumu 38.553,01 eur. Ak základ dane túto sumu presiahne, sadzba dane sa zvyšuje na 25 %, a to z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38.553,01 eur (teda nie z celého základu dane, ale len z prevyšujúcej časti).
Pre fyzickú osobu - podnikateľa s výnosmi do sumy 49.790 eur zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") ustanovuje sadzbu dane na úrovni 15 %.
Daň z príjmu pre právnickú osobu (teda aj spoločnosť s ručením obmedzeným) je stanovená na úroveň 21 %. Rovnako pre obe formy podnikania platí výnimka, že v prípade, ak príjmy z podnikateľskej činnosti nepresiahnu sumu 49.790 eur platí v zmysle zákona o dani z príjmov sadzba dane na úrovni 15 %.
Verejne dostupné informácie
Rozdiel medzi podnikaním prostredníctvom právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa nachádzame dokonca aj v oblasti verejnosti dostupných údajov o podnikateľovi. Fyzická osoba - podnikateľ napríklad nemá povinnosť zverejnenia účtovných závierok, a tak verejnosť nemá možnosť zistiť hospodárske výsledky poskytovateľa. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom právnickej osoby to neplatí. Spoločnosť s ručením obmedzeným povinne ukladá účtovné závierky do obchodného registra, a tieto sú verejne dostupné (napríklad prostredníctvom portálu www.finstat.sk).
Výber peňazí z podnikania
V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je cieľom čo najviac ušetriť na odvodoch a daniach. Avšak je potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že v prípade zvolenia si možnosti, pri ktorej nebudú zaplatené žiadne odvody do sociálnej poisťovne, to môže negatívne ovplyvniť výšku nároku na starobný dôchodku (prípadne iný druh dôchodku). Najčastejším spôsobom výberu peňazí zo spoločnosti s ručením obmedzeným je vyplácanie podielu na zisku (dividendy) a príjem zo závislej činnosti (napríklad odmena konateľa alebo spoločníka).
Vyplácanie podielu na zisku (dividenda)
Jedným zo spôsobov ako vyplatiť spoločníkovi finančné prostriedky zo spoločnosti je vyplatenie podielu na zisku (dividendu). Vyplatenie podielu na zisku prichádza do úvahy až po skončení účtovného obdobia. Dividenda sa vypláca z čistého zisku spoločnosti. V prípade dividendy je dôležité spomenúť aj náklad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály