Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právna úprava vakcinácie osôb

Dátum: Rubrika: Právo

Očkovanie (odborne vakcinácia) možno zjednodušene chápať ako podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, ktorý si potom vytvorí ochranné protilátky proti antigénom, obsiahnutým vo vakcíne. Zároveň však musí byť eliminovaný infekčný potenciál (patogenita) samotnej vakcíny. V súčasnosti možno očkovanie vo všeobecnosti považovať za najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení, napriek tomu vo verejnosti rastie počet osôb, ktoré sú proti povinnému očkovaniu.

Odpor voči očkovaniu u verejnosti vyvolávajú najčastejšie domnienky o veľkej miere nežiaducich reakcií, vrátane vplyvu na vznik napríklad diabetu a epilepsie, pozitívnom pôsobení patogénov na vývoj imunitného systému alebo neúčinnosti vakcín. Povinné očkovanie je tiež odmietané ako zásah do osobnej, prípadne náboženskej slobody osoby.

Cieľom tohto článku nie je nájsť odpoveď na to, ktorý názorový prúd je správny; cieľom je spracovanie právnych aspektov očkovania osôb v Slovenskej republike, v rozsahu právnymi normami regulovaných vzťahov na úseku verejného zdravotníctva.

Podľa platnej právnej úpravy je verejné zdravotníctvo systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia (verejné zdravie sa chápe ako úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti). Jedným z orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v Slovenskej republike je v rozsahu ustanovenom zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. (ďalej len „Úrad verejného zdravotníctva“).

Úrad verejného zdravotníctva v rámci svojej činnosti, okrem iného plánuje, koordinuje a určuje rozsah kontroly prenosných ochorení, plánuje, koordinuje a určuje rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu, určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie. Osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva sú jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Fyzické osoby sú podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrození verejného zdravia, nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva; to neplatí v prípade povinného očkovania, ak sú známe kontraindikácie.

Podľa § 52 ods. 1 písm. i) cit. zákona medzi povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb patrí aj povinnosť umožniť účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

Zamestnancovi poskytne zamestnávateľ pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas, s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku, na účasť na povinných lekárskych prehliadkach.

Podľa § 52 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní:

  1. hlásiť Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. a v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohách č. 6 až 8 cit. zákona; táto povinnosť sa vzťahuje aj na laboratóriá klinickej mikrobiológie,
  2. predchádzať nemocničným nákazám, výskyt nemocničných nákaz zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie, vykonávať analýzu ich výskytu a príčin ich vzniku a prijímať opatrenia na zníženie výskytu a zabránenie šíreniu a v oblasti prevencie nemocničných nákaz zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov,
  3. zaznamenávať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie,
  4. vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
  5. dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
  6. poskytovať Úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení,
  7. poskytovať Úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii, alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. vydalo s účinnosťou od 1. 1. 2009 vykonávací právny predpis – vyhlášku č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v z. n. p. (ďalej len „vyhláška“).

Prevencia a kontrola prenosných ochorení podľa cit. vyhlášky sa vzťahuje na každé ochorenie, ktoré sa môže preniesť na človeka, s osobitným zreteľom na prenosné ochorenia, podliehajúce povinnému hláseniu v Slovenskej republike, a tie prenosné ochorenia a špeciálne zdravotné problematiky, ktoré sú zahrnuté do špecializovaných sietí pre epidemiologický dohľad nad prenosnými ochoreniami.

Prenosné ochorenie pre účely zákona č. 355/2007 Z. z. sa chápe ako choroba, vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí.

V rámci preventívnych prehliadok osôb sa podľa § 2 ods. 1 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza:

  • povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek,
  • povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
  • povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom alebo nariadenom orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva na ochranu zdravia, na predchádzanie prenosným ochoreniam.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály