Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

PRÁVNA ÚPRAVA VÝKONU PREHLIADOK MŔTVYCH A LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1. OKTÓBRA 2021

Rubrika: Právo

Dňa 22. júna 2021 Národná rada Slovenskej republiky ako ústavodarný a zákonodarný orgán schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V dôsledku tejto novely dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2021 k zmene právnej úpravy zabezpečenia prehliadok mŕtvych Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad"). Podľa doterajšej právnej úpravy platnej a účinnej do 30. septembra 2021 úrad zabezpečoval výkon prehliadok mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia prostredníctvom organizátora prehliadok mŕtvych na základe uzavretej zmluvy. Na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s fyzickou osobou alebo právnickou osobou ako organizátorom prehliadok mŕtvych tiel pre každé územie samosprávneho kraja samostatne úrad vyhlasoval verejné obstarávania. S úspešným uchádzačom verejného obstarávania úrad následne uzavrel zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel na dobu určitú, na základe ktorej uhrádzal organizátorovi prehliadok mŕtvych mimo ústavných zdravotníckych zariadení úhradu za vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť. V prípade, ak nebola pre daný samosprávny kraj uzatvorená platná a účinná zmluva o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel z dôvodu neúspešného verejného obstarávania alebo výpovede zo zmluvy, prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti úrad zabezpečoval na základe rozpisu úradu, a to tak, aby úplne zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na území samosprávneho kraja prehliadajúcimi lekármi na dobrovoľnej báze. Ak úrad nevedel zabezpečiť pokrytie celého územia samosprávneho kraja, pre ktorý sa rozpis úradu vyhotovoval na základe dobrovoľnosti, zákonodarca ustanovil, aby bol v takejto krajnej situácii do rozpisu úradu doplnený lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekár poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území samosprávneho kraja, pre ktorý úrad úplne nezabezpečil vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. V takomto krajnom prípade lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekár poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý bol uvedený v rozpise úradu, sa považoval za prehliadajúceho lekára a osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevyžadovalo.
Organizátor prehliadok mŕtvych tiel bol podľa ustanovenia § 47da ods. 5 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 581/2004 Z.z.") v znení platnom a účinnom do 30. septembra 2021 povinný:
a)
bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby zabezpečiť vykonanie prehliadky mŕtveho tela prostredníctvom prehliadajúceho lekára na tom území samosprávneho kraja, pre ktorý má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
b)
zabezpečiť nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára,
c)
zabezpečiť prepravu prehliadajúceho lekára na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť,
d)
vyhotoviť rozpis vykonávania prehliadky mŕtveho tela a zaslať rozpis organizátora operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a úradu najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca, na ktorý sa rozpis organizátora vyhotovuje,
e)
zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo propagácii pohrebných služieb alebo k poskytovaniu informácií o pohrebných službách s cieľom uprednostniť konkrétneho prevádzkovateľa pohrebnej služby.
Od 1. októbra 2021 úrad opätovne priamo, t.j. bez organizátora ako externého subjektu, zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, vypracúva rozpisy vykonávania prehliadok mŕtvych tiel a uhrádza úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady. K uvedenej le
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály