Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Programové vyhlásenie vlády SR pre zdravotníctvo

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Výsledky parlamentných volieb na konci februára 2020 priniesli zmenu vlády SR, ktorá po svojom vymenovaní prezidentkou SR dňa 21. marca 2020 začala pripravovať Programové vyhlásenie vlády SR (ďalej len „PVV“). Vláda SR podľa čl. 113 Ústavy SR je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu SR (ďalej len „parlament“), predložiť jej program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Prípravu PVV zasiahla aj nastolená celosvetová krízová situácia pri náročnom boji s koronavírusom COVID-19. Po skoncipovaní PVV a jeho predstavení v parlamente bolo schválené na zasadnutí dňa 30. apríla 2020.

Cieľom tohto článku je oboznámiť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov s hlavnými bodmi PVV pre oblasť zdravotníctva na roky 2020 – 2024 a aj s presahom tohto obdobia pri projektoch na výstavbu nových regionálnych nemocníc a novej univerzitnej nemocnice v Bratislave na Rázsochách. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhodobo čelí nedostatku finančných prostriedkov, avšak demograficky sa predlžuje dĺžka života, čím populácia starne, preto aj náklady na zdravotnú starostlivosť v systéme ústavnej aj ambulantnej starostlivosti enormne rastú. Treba sa preto predovšetkým zamerať na prevenciu smerujúcu k podpore zdravého životného štýlu obyvateľstva.

Zdravotnícky pracovník

Vláda SR sa zasadí o zlepšenie pracovných podmienok a postavenia zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov so snahou o prinavrátenie slovenských zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zahraničí. Zvýšia sa právomoci zdravotných sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov a zruší sa premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry (pričom zdravotníckym asistentom ponechá zvýšené kompetencie). Zdravotným sestrám sa zvýši priemerná mzda, tak, aby sa dostala na úroveň 110 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Zavedie sa motivačný zásluhový systém príplatkov na základe jasne merateľných kvalitatívnych ukazovateľov, spokojnosti pacientov, dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Prioritným kritériom by mala byť kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti namiesto kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dôležité je tiež zladenie pracovného a rodinného života zdravotníckych pracovníkov, dôsledným dodržiavaním zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“). Navrhne sa tiež možnosť znížiť si daňový základ o výdavky súvisiace s absolvovanými vzdelávacími podujatiami. Vytvoria sa legislatívne podmienky na odborné stáže pre ambulantných špecialistov a podmienky na realizovanie výkonov pre ich pacientov v štátnych nemocniciach. Navrhne sa reformovať povinné postgraduálne vzdelávanie a zavedenie presných protokolov merania kvality kontinuálneho vzdelávania a poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj prostredníctvom systému mentorov.

Navrhne sa sfunkčnenie rezidentského programu a zavedenie individuálneho profesijného plánu pre každého lekára. Súčasťou štátnej skúšky absolventov lekárskych fakúlt by mali byť dobrovoľné výberové konania na voľné miesta v štátnych nemocniciach, rezidentské a doktorandské miesta, aj na základe potrieb VÚC pre ambulancie špecialistov. Umožniť bezbariérový návrat slovenských zdravotníkov späť na Slovensko prostredníctvom urýchleného uznávania vzdelania, špecializácie a praxe z krajín EÚ, pridelenia kódov a registrácie v Slovenskej lekárskej komore na jednom mieste. Transparentne sa zadefinuje súbor odborných vedomostí a praktických zručností na preskúšavanie kvalifikovaného personálu z krajín mimo EÚ.

Vytvorí sa vzdelávací plán pre zdravotníckych asistentov a zdravotnícky personál s kompetenciou v akútnej medicíne a zavedú sa špeciálne vzdelávacie programy pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít. Vytvoria sa podmienky pre lekárske fakulty, aby mohli prijímať významne väčší počet študentov zo Slovenskej republiky. Zavedie sa povinný predmet paliatívna starostlivosť v rámci pregraduálnej výučby medikov pre ošetrovateľov a prehodnotí sa postgraduálne štúdium v odbore paliatívna medicína.

Posilnia sa kompetencie farmaceutov v lekárňach. Zavedie a zlepší sa vzdelávanie v oblasti komunikácie a manažérskych schopností na lekárskych a farmaceutických fakultách.

Reforma ambulantnej starostlivosti

Pri súčasnom ukazovaní nedostatku všeobecných ambulantných lekárov v menších obciach sa vykonajú zmeny, ktoré uľahčia vstup nových lekárov do systému ambulantnej starostlivosti. Zjednoduší sa otváranie nových ambulancií v regiónoch s nedostatkom všeobecných lekárov a vytvoria sa motivačné bonusy a dotácie na vznik nových ambulancií a zefektívnenie súčasných ambulancií. Dôraz sa bude klásť na pohodlné objednávanie pacientov a komunitné sieťovanie poskytovateľov, s cieľom zlepšenia manažmentu pacienta.

Zvýšia sa zákonné kompetencie VÚC pre vydávanie povolení v ambulantnom segmente a pri manažovaní tvorby siete. Vytvoria sa podmienky na spoluprácu s nemocnicami pri vytváraní rezidentských miest pre ambulantných špecialistov.

Aktualizuje sa sieť ambulancií všeobecných lekárov tak, aby

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály