Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Whistleblowing – chránené oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dátum: Rubrika: Právo

Korupcia a iné formy protispoločenskej činnosti kvária takmer všetky oblasti života našej spoločnosti. Zdravotníctvo ani v tomto prípade nie je žiadnou výnimkou. Je tomu takmer rok, čo Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“). Účinnosť nadobudol prvým dňom roka 2015. Zameriava sa na problematiku ochrany každej osoby, ktorá oznámi protispoločenskú činnosť. V tejto súvislosti prináša viacero úloh, povinností a obmedzení pre zamestnávateľov, nevynímajúc subjekty pôsobiace v zdravotníckom sektore.

Chránené oznamovanie – „whistleblowing“

Dnes už pomerne často označujeme chránené oznamovanie cudzím slovom „whistleblowing“ a chráneného oznamovateľa poznáme ako „whistleblowera“. Verejnú známosť týchto cudzích slov majú na svedomí najmä portál WIKILEAKS, ktorý „sa zaoberá zverejňovaním citlivých firemných a vládnych dokumentov, zohľadňuje pritom zachovanie anonymity a nevystopovateľnosti spolupracovníkov“ [1] a tiež Edward Snowden, ktorý zverejnil tajné dokumenty dokazujúce existenciu sledovacích programov amerických a britských tajných služieb. Najčastejšie citovaná súčasná definícia pojmu whistleblowing pochádza z pera amerických profesoriek Marcie P. Micelli a Janett P. Near, a je ním: „... Poskytnutie informácií členmi organizácie (bývalými alebo súčasnými), o nezákonných, nemorálnych alebo nelegitímnych praktikách pod kontrolou ich zamestnávateľov, osobám alebo organizáciám, ktoré môžu konať“ [2]. Whistleblowerom tak v zmysle uvedenej definície bude každý, kto o uvedených praktikách informuje úrady oprávnené v danej veci konať.

Predmet právnej úpravy

Ako vyplýva z úvodných ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., zákonodarca ním upravil podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti ako aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ je legislatívne zadefinovaný ako fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu, a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania (platí aj pre povolanie, postavenie alebo funkciu oznamovateľa) s tým, že tieto skutočnosti môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchateľa. Pri určovaní, či sa určité protiprávne konanie považuje alebo nepovažuje za závažnú protispoločenskú činnosť, si zákon č. 307/2014 Z. z. vypomáha konkrétnymi ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“). Závažnou protispoločenskou činnosťou tak v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 307/2014 Z. z. je protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev (§ 261 až § 263 Trestného zákona),
  • trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 Trestného zákona),
  • niektorým z trestných činov verejných činiteľov (ôsma hlava druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona),
  • niektorým z trestných činov korupcie (ôsma hlava tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona),
  • trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály