Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zdravotná dokumentácia (odovzdávanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie)

Dátum: Rubrika: Právo

V minulom čísle sme sa venovali problematike spracúvania, sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (ďalej aj „dokumentácia“), formami vedenia, zabezpečením a uchovávaním dokumentácie v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) a Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07594/2009-OZS o vedení zdravotnej dokumentácie (ďalej len „Odborné usmernenie“). V tomto článku si rozoberieme nemenej dôležitú časť práce s dokumentáciou – odovzdávanie dokumentácie, preberanie dokumentácie do úschovy, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z nej.

V minulom čísle sme sa venovali problematike spracúvania, sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (ďalej aj „dokumentácia“), formami vedenia, zabezpečením a uchovávaním dokumentácie v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) a Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07594/2009-OZS o vedení zdravotnej dokumentácie (ďalej len „Odborné usmernenie“). V tomto článku si rozoberieme nemenej dôležitú časť práce s dokumentáciou – odovzdávanie dokumentácie, preberanie dokumentácie do úschovy, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z nej.

Odovzdanie zdravotnej dokumentácie

V praxi sa pri odovzdávaní zdravotnej dokumentácie stretávame s viacerými pochybeniami, tak na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ako aj na strane pacienta, ktorých pôvod možno hľadať v neznalosti právnej úpravy. Výsledkom týchto chýb sú rôzne podania a sťažnosti nielen pacientov, ale aj poskytovateľov či už odovzdávajúcich alebo preberajúcich zdravotnú dokumentáciu.

Odovzdanie dokumentácie sa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. realizuje pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej aj „dohoda“). V tomto prípade je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu (originál) alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že zdravotná dokumentácia je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nie je majetkom lekára alebo pacienta, nemôže byť predmetom vlastníctva a teda ani predmetom prevodu (napr. kúpy/predaja) alebo prechodu (dedenia) práva. Nie je medicínsky alebo právne sporné, že zdravotná dokumentácia musí nasledovať zmluvný vzťah medzi pacientom a lekárom (poskytovateľom). Nie je právne relevantné, či ide o odstúpenie od dohody z dôvodu na strane pacienta alebo poskytovateľa. Dôležité však je správne identifikovať, či k ukončeniu dohody vôbec došlo a kedy (Pozn. autora: Téme vzniku, zmene a zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa budeme venovať inokedy).

Odovzdanie dokumentácie musí byť preukázateľné, pričom zákon presnú formu odovzdania neurčuje. V praxi odporúčam odovzdanie realizovať formou doporučenej zásielky alebo osobne proti podpisu preberajúcemu lekárovi (ak je to možné), v tomto prípade má totiž lekár jednoznačný dôkaz o odovzdaní dokumentácie. Možná je aj iná forma odovzdania, no platí, že odovzdávajúci poskytovateľ de iure zodpovedá za legálne odovzdanie zdravotnej dokumentácie. Ak odovzdanie neprebehne legálne, odovzdávajúci poskytovateľ porušuje ustanovenie § 79 ods. 1 písm. n) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a môže byť orgánom príslušným na vydanie povolenia postihnutý finančnou sankciou až do výšky do 9 958 €.

Preberanie zdravotnej dokumentácie

Preberanie zdravotnej dokumentácie je inštitút, ktorý v praxi rieši situáciu, keď poskytovateľ nie je spôsobilý poskytovať zdravotnú starostlivosť (nemá oprávnenie). Môže ísť o jav dočasný alebo trvalý. Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a pri dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je poskytovateľ povinný bezodkladne umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie do úschovy lekárovi príslušného samosprávneh

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály