Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Od 15. januára 2018 nadobudla účinnosť novela – zákon č. 4/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o poskytovateľoch ZS“). Cieľom novely je zabezpečenie lepšieho fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorých zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát konajúci prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR a odstránenie niektorých nedostatkov všeobecnej právnej úpravy neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Touto novelou sa upravujú potreby, ktoré vyvstávajú z potrieb aplikačnej praxe, keď neziskové organizácie založené štátom svoj vyčlenený tzv. prioritný majetok, ktorý vložil do nich štát, nemôžu prenajať, prípadne s ním inak dočasne naložiť, hoci by to viedlo k zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa prioritný majetok zakazuje predať alebo založiť na zabezpečenie záväzkov.

Prioritný majetok neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý jej prechodne neslúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa považuje za dočasne prebytočný prioritný majetok. V praxi sa ukázalo, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne prebytočnou, neziskové organizácie nemajú žiadnu možnosť s ním nakladať a takýto majetok „stojí a leží“ bez racionálneho využitia, preto sa novelou zákona o poskytovateľoch ZS upravilo voľnejšie nakladanie s týmto prioritným majetkom v záujme racionálneho, efektívneho a adresného nakladania pod kontrolou štátu. Kontrola zo strany štátu spočíva v kvalifikovanej dvojtretinovej väčšine v správnej rade, pričom sa vyžaduje súhlas minimálne štyroch z piatich členov správnej rady. Prevod prioritného hnuteľného majetku by však mal podliehať nielen súhlasu správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil. Novela zákona reflektuje na prax, ktorou sa ukázal nedostatok v tom, že prioritný majetok bol legislatívne chránený prísnejšie ako majetok štátu, aj keď de iure o majetok štátu nejde.

Dočasná prebytočnosť prioritného nehnuteľného majetku

Novelou zákona o poskytovateľoch ZS sa zakotvilo, že dočasne prebytočný prioritný majetok môže nezisková organizácia založená štátom prenechať do nájmu alebo výpožičky inej fyzickej alebo právnickej osobe najviac na päť rokov. Ak ide o dočasne prebytočný nehnuteľný prioritný majetok, v nájomnej zmluve možno dohodnúť najmenej také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Nezisková organizácia založená štátom zverejňuje ponuku na nájom alebo výpožičku dočasne prebytočného prioritného majetku na svojom webovom sídle a na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

Nájomca alebo vypožičiavateľ môže nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke. Nájomca ani vypožičiavateľ nesmie prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca alebo vypožičiavateľ prenechal nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu alebo výpožičky môže nájomca alebo vypožičiavateľ vykonať len

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály