Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Miestna ohliadka priestorov vykonávaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Dátum: Rubrika: Právo

Miestna ohliadka vykonávaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva je významným procesným úkonom. Tak napríklad pokiaľ podnikateľ podá príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ") návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, tak zamestnanci RÚVZ navštívia prevádzkové priestory podnikateľa a vykonajú tam miestnu ohliadku. Miestna ohliadka vykonávaná RÚVZ pritom musí byť realizovaná jeho odbornými zamestnancami zásadne pred tým, ako podnikateľ začne využívať prevádzkové priestory na podnikateľskú činnosť v súlade so živnostenským oprávnením. Právna úprava zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") však ustanovuje výnimky, keď tak podnikateľský subjekt nemusí urobiť. O miestnej ohliadke prevádzkových priestorov spíšu odborní zamestnanci RÚVZ, ktorí ju vykonávali, zápisnicu, ktorá musí obsahovať obligatórne obsahové súčasti.
Miestna ohliadka a uvedenie priestorov do prevádzky
Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. platí, že orgány verejného zdravotníctva (sem patria aj ­RÚVZ) v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, ktorým je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), ak tento zákon neustanovuje inak. Preto aj na proces výkonu miestnej ohliadky vykonávanej v prevádzke podnikateľa odbornými zamestnancami RÚVZ sa vzťahuje správny poriadok primerane.
Správne konanie pritom predstavuje zákonom presne ustanovený proces jednotlivých štádií, ktoré tvoria logický štruktúrovaný celok. Právnym základom pre správne konanie, a teda aj pre výkon miestnej ohliadky zamestnancami RÚVZ je správny poriadok. Tento právny predpis upravuje jednotlivé štádiá správneho konania. Miestna ohliadka, a zápisnica z nej, je pritom konkrétnym dôkazom, ktorý je významným z hľadiska preukázania materiálnej pravdy, ktorej zistenie je nevyhnutné aj pre zistenie a objasnenie skutkového stavu veci, ktorá je predmetom správneho konania, ktoré pred RÚVZ prebieha. Taktiež je miestna ohliadka aj procesným inštitútom, ktorý je obsiahnutý v dôkaznom konaní, ktoré je významnou súčasťou procesu správneho konania.
V záujme objasnenia skutkového stavu správneho konania, teda vyriešenie otázky, či priestory prevádzky podnikateľa sú zo zdravotného hľadiska spôsobilé na výkon podnikania, je nevyhnutné, aby bola miestna ohliadka vykonávaná zamestnancami RÚVZ zákonným, právne súladným spôsobom. Pritom účastníci správneho konania majú právo navrhovať RÚVZ aj iné dôkazy na preukazovanie svojich tvrdení v správnom konaní. Tieto dôkazné prostriedky majú rôznu dôkaznú váhu z hľadiska preukázania tvrdení podstatných pre správne konanie. Proces vykonávania dôkazov, a teda aj záverov z miestnej ohliadky prevádzky podnikateľa a ich vyhodnocovanie, je úlohou a zároveň oprávnením RÚVZ, ktorý hodnotí každý dôkaz jednotlivo a všetky vo vzájomných súvislostiach v kontexte vzťahu dôkazov navzájom a predmetu správneho konania.
Príklad č. 1:

Podnikateľ chcel vykonávať podnikanie v prevádzke, ktorú prevzal po predchodcovi v danom prípade. Predtým sa v prevádzke poskytovali reštauračné služby a nový majiteľ prevádzky chcel taktiež prevádzkovať reštauračné služby. Preto nepodal RÚVZ návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a odborní zamestnanci RÚVZ ani u neho nevykonali miestnu ohliadnu priestorov. Podnikateľ začal prevádzkovať živnosť, pričom RÚVZ len oznámil údaje, ktoré sa ho týkali, taktiež údaje o prevádzke a prevádzkový poriadok podniku. Konal podnikateľ v súlade s platným právom?
Pokiaľ má podnikateľ záujem využívať priestory napríklad na podnikanie, tak podáva RÚVZ podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, o ktorom RÚVZ rozhoduje, a súčasťou konania o ňom je aj vykonanie miestnej ohliadky, ktorú v prevádzke vykonávajú odborní zamestnanci RÚVZ v súlade s právnou úpravou.
______________________________
UPOZORNENIE:
S účinnosťou od 21. júla 2020 platí novela zákona č. 355/2007 Z.z., ktorá v § 52 ods. 1 písm. b) ustanovila rozsah priestorov alebo prevádzok, v prípade ktorých subjekt nemusí predkladať príslušnému RÚVZ návrh na uvedenie priestorov do prevádzky v danom prípade. Ide o tieto priestory alebo prevádzky:
-
priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z., pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
-
ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby [ide o zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov], a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
-
telovýchovno - športové zariadenia,
-
zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
-
prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
-
administratívne priestory,
-
priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.
Uvedený právny výpočet prevádzok a priestorov v zákone č. 355/2007 Z.z. je taxatívny, čo znamená, že je striktne daný a nemožno ho ani zužovať a ani rozširovať. Taktiež ide o kogentnú právnu úpravu, od ktorej sa nemožno odchýliť v žiadnom prípade.
Podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z.z. platí, že fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. (ide o návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva:
a)
oznámiť písomne:
-
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
-
miesto prevádzky,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály