Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Chrípka nie je „banálnym“ ochorením (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne ochorie na chrípku vo svete okolo 1 mld. ľudí, z čoho 3 až 5 mil. má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku približne 300 000 – 500 000 osôb. V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 % až 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií, až k smrti.

Práve nižšie uvedená kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) poukazuje aj na to, že agresívnosť nového variantu chrípkového vírusu typu A podtypu H1N1 (A/H1N1) šíriaca sa u ľudí (označovaná laicky ako prasacia chrípka) nie je banálnym ochorením a môže v krátkom čase vyvolať závažný zdravotný stav s multiorgánovým zlyhaním a s následným úmrtím aj mladých ľudí.

Cieľom príspevku, v rámci poučenia pre prax, je poukázať, na konkrétnom prípade, na profúzny priebeh ochorenia na chrípku u mladého a zdravého muža.

Prezentácia uvádza aj štatistický prehľad prípadov, ktoré šetril Úrad v roku 2010 v súvislosti s chrípku a objavením sa pandemického kmeňa A/H1N1 (chrípkovápandémia v roku 2009, ktorá vypukla v apríli v Mexiku a postupne sa šírila do USA a do ďalších krajín) a poukazuje na význam očkovania proti chrípke a efektivitu vakcín používaných v SR.

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti mladému 29-ročnému pacientovi, ktorý aj napriek správnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii LSPP (lekárska služba prvej pomoci) a ústavnej zdravotnej starostlivosti exitoval po štyroch dňoch, od prvých príznakov pri progresii multiorgánového zlyhania. Základnou príčinou smrti bola potvrdená chrípka typu A/H1N1.

Dohľad bol vykonaný na podnet príbuzných.

Úrad vykonal v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. dohľad, pričom pri vypracovaní protokolu o výkone dohľadu vychádzal z uvedených podkladov:

  • podnet rodičov,
  • zdravotná dokumentácia pacienta od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – zmluvný všeobecný lekár pre dospelých (VLD), lekár LSPP – všeobecný lekár pre dospelých, všeobecná nemocnica),
  • stanovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (LSPP),
  • odborné stanovisko osoby prizvanej k výkonu dohľadu (konzultant Úradu v špecializačnom medicínskom odbore všeobecné lekárstvo).

Výstupom z výkonu dohľadu bol protokol o vykonanom dohľade.

Poznámka: Úrad v rámci výkonu dohľadu preukazuje, či zdravotná starostlivosť bola/nebola pacientovi poskytnutá správne. V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby, so zohľadnením súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie

(Vybrané zo zdravotnej dokumentácie)

Pacient (29 rokov) podľa údajov zo zdravotnej dokumentácie, vedenej u všeobecného lekára pre dospelých, bol bez významných patologických nálezov v osobnej anamnéze, bez výraznejších ochorení v minulosti a nebol dispenzarizovaný s chronickým ochorením.

Dňa 2. 12. bol dopoludnia vyšetrený u všeobecného lekára pre dospelých pre febrilný (horúčnatý) stav a suchý kašeľ. Bola stanovená nasledovná diagnóza – katar horných dýchacích ciest. Pri liečbe bol predpísaný Bioparox, Paralen podľa potreby. Pacientovi bola vypísaná pracovná neschopnosť do 18. 12. Na kontrolu sa mal dostaviť o 6 dní, pri zhoršení sa mal hlásiť v ambulancii ihneď.

V ten istý deň pacient o 19.30 h, z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu vyhľadal pomoc v ambulancii LSPP:

  • S
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály