Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Dátum: Rubrika: Právo

Zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 185/2014 Z. z.“), nadobudol účinnosť ešte 1. júla 2014. Od účinnosti novely už uplynul viac ako rok, preto v článku prinášame aj jeho dopady v praxi.

Týmto zákonom sa okrem iných zmien v zdravotníckych zákonoch, rozšírila aj pôsobnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad pre dohľad“), ktorý okrem dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej aj „ZS“) poskytovateľov ZS, od 1. júla 2014 vykonáva aj dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tým, že dohliada na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, a za podmienok ustanovených týmto zákonom ukladá sankcie. Do jeho pôsobnosti patrí tiež to, že od 1. júla 2014 môže týmto zariadeniam ukladať opatrenia na odstránenie výkonom dohľadu zistených nedostatkov alebo im ukladať povinnosť prijať opatrenia na ich odstránenie. Aj pri výkone tejto činnosti postupuje Úrad pre dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb.

Zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť

Medzi zariadenia sociálnych služieb, ktoré môžu (nie je to ich povinnosť) v rámci poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), poskytovať svojím klientom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb aj ošetrovateľskú starostlivosť, patrí

  • zariadenie pre seniorov,
  • zariadenie opatrovateľskej služby,
  • domov sociálnych služieb,
  • špecializované zariadenie.

Medzi zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré môžu (nie je to ich povinnosť), v rámci poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytovať aj ošetrovateľskú starostlivosť, patrí

  • detský domov,
  • detský domov pre maloletých bez sprievodu,
  • krízové stredisko,
  • resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých,
  • iné zariadenia zriadené na vykonávanie opatrení.

Vo všetkých uvedených zariadeniach môžu od 1. júla 2014 poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť klientom zamestnanci týchto zariadení, za predpokladu, že spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. Napriek novej právnej úprave, bola naďalej pre tieto zariadenia ponechaná možnosť zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť svojim klientom externe, t. j. poskytovateľmi ZS, ktorí majú vydané povolenie na poskytovanie ZS príslušným povoľovacím orgánom (napríklad prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domu ošetrovateľskej starostlivosti, sestry na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, všeobecného lekára pre dospelých). Potom nie zariadenia sociálnych služieb, ale poskytovatelia ZS sú povinní poskytovať pacientom (klientom zariadenia) zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou je aj ošetrovateľská starostlivosť, správne, t. j. v rozsahu § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZS“).

Zariadenia sociálnej služby a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemali a nemajú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky postavenie poskytovateľa ZS, ale tým, že zákon č. 185/2014 Z. z. ustanovil novú formu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je od 1. júla 2014 aj ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zákonodarca umožnil poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti aj v týchto zariadeniach bez toho, aby sa tieto zariadenia museli stať poskytovateľmi ZS.

Taktiež nová právna úprava jednoznačne určila, že poskytovanie ZS v rozsahu ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, nie je výkonom samostatnej zdravotníckej praxe, na ktorú sa vyžaduje licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, pretože ošetrovateľskú starostlivosť v týchto zariadeniach vykonávajú sestry ako zamestnankyne zariadenia v pracovnoprávnom vzťahu. Ak ide o zariadenia, v ktorých sa poskytuje sociálna služba plnoletým fyzickým osobám, zdravotné výkony vykonáva sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. V zariadeniach, v ktorých sa poskytuje sociálna služba deťom, vykonáva zdravotné výkony sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostli

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály