Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

ETICKÉ ASPEKTY OČKOVANIA, POVINNÉ VERZUS DOBROVOĽNÉ OČKOVANIE (2.)

Dátum: Rubrika: Polemika

Príspevok je venovaný otázkam bioetických súvislostí vakcinácie, teda aké sú úvahy, ktoré vedú k dobrovoľnosti a ktoré právne a etické východiská ústia do možnosti zavedenia povinného očkovania. Problematika je skúmaná z hľadiska očkovania detí, ale aj v kontexte očkovacích látok dostupných proti Covid-19, a to aj na pozadí dostupnosti (z hľadiska výrobnej, finančnej, časovej, efektívnej) rôznych metód liečby a prevencie. Týka sa taktiež kauzálnych bioetických súvislostí, poradia očkovania a celkovej očkovacej stratégie.

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Povinné očkovanie - nonsens v liberálnej spoločnosti?
Ako uvádza I. Black, z univerzity v Yorku, so špecializáciou na právo v zdravotníctve, akýkoľvek orgán verejnej moci, či už to bude štát alebo inštitúcie s delegovanou právomocou, ktoré budú vyžadovať očkovanie, budú musieť mať na pamäti ochranu ľudských práv a slobôd. Povinné očkovanie zasahuje do práva na súkromný život, chránený článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, takže príslušné orgány budú musieť preukázať, že zásah je oprávnený, sleduje legitímny cieľ a je zároveň proporcionálny.
1)
Povinná vakcinácia bola prvýkrát zavedená v Spojenom kráľovstve prostredníctvom Zákona o vakcinácii z r. 1853, ktorý požadoval, aby boli všetky deti očkované proti ovčím kiahňam a lekári o tom vydávali potvrdenia. Rodičia, ktorí odmietli očkovanie, mohli byť pokutovaní. Povinná vakcinácia, predovšetkým školské imunizačné programy, ktoré boli zavádzané v 20. storočí, zohrali dôležitú úlohu pri kontrole výskytu preventabilných ochorení. Inak to nie je ani dnes, pričom väčšinou ide o očkovacie plány s nastavením povinného očkovania proti záškrtu, osýpkam, rubeole a obrne. Viaceré štáty majú aj očkovania proti Hepatitíde typu B a meningokokovým ochoreniam s povinnosťou očkovania aj pre študentov stredných a vysokých škôl. Navyše, v štáte Virginia a Columbia požadujú od študentiek, aby podstúpili očkovanie proti HPV (ľudský papillomavírus), a niektoré štáty majú povinné očkovanie proti chrípke, viazané na zdravotníckych pracovníkov. V roku 2009, po vypuknutí pandémie chrípky A (H1N1, pozn.: kombinácia prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky) boli postupne prijaté nariadenia, aby sa proti nej dal povinne zaočkovať každý pracovník zdravotného alebo sociálneho zariadenia, či hospicu, pričom štát New York prijal opatrenie, že ak to títo pracovníci raz ročne neurobia (výnimkou boli len kontraindikácie), nemôžu nastúpiť do zamestnania. Podobné opatrenie sa vzťahuje na viaceré ozbrojené zložky, dokonca v niektorých prípadoch došlo aj k vylúčeniu z armády ako dôsledok odmietnutia zaočkovať sa proti antraxu.
2)
V mnohých právnych subjektoch Spojených štátov amerických nemôžu deti navštevovať predškolské zariadenia, pokiaľ nie sú zaočkované. V Austrálii platí podľa detskej imunizačnej stratégie, že očkovanie je podmienkou prijatia dieťaťa do predškolského zariadenia (tzv. "
no jab, no play"
) a poberania sociálnych dávok (tzv. "
no jab, no pay"
), zavedené v roku 2016.
3)
Treba však pripustiť, že ani táto stratégia neúčinkuje dosť dobre na tých, ktorí očkovanie popierajú.
4)
Výskumy pritom hovoria, že oveľa viac "odmietačov" očkovania je medzi bohatšími rodičmi, ako medzi sociálno-ekonomicky znevýhodnenými, a taktiež táto úvaha smeruje k preferencii sankcií v daňovej oblasti, kde môže mať odmietnutie prístupu k daňovým výhodám oveľa väčší efekt na ochotu dať zaočkovať svoje deti.
5)
Ak sa pozrieme na národné imunizačné programy v rámci EÚ, Islandu a Nórska, zhruba 16 krajín nemá povinné očkovanie, asi 13 má minimálne jedno povinné očkovanie, vakcinácia proti obrne je nastavená ako povinná pre deti a dospelých v asi 11-tich krajinách, záškrt a tetanus povinne v 10-tich krajinách a očkovanie proti hepatitíde typu B v 9-tich štátoch. Pritom pre 8 z 15-tich vakcín je zmiešaná stratégia, teda odporúčaná aj povinná vakcinácia.
6)
Nie všade je systém naklonený povinnej vakcinácii, i. a. v USA, kde je silná decentralizácia moci a sú prítomné aj isté anti-vakcinačné sentimenty minulosti, je len málo pravdepodobné, že by k nemu niekedy došlo.
7)
Na druhej stra­ne, tzv. "
direct threat standard"
je model, podľa ktorého pri bezprostrednom riziku ohrozenia života seba a iných bude asi všeobecne prijaté, že úvahy o povinnom očkovaní tu majú svoje opodstatnenie a krajiny môžu byť skôr naklonené k zavádzaniu týchto opatrení.
8)
Ak táto premisa stojí na pomeriavaní rizík a benefitov, potom zrejme rodičia odmietajúci očkovanie budú profitovať zo systému kolektívnej imunity. V celom rade detských infekčných ochorení sa ju podarilo v minulom storočí už vybudovať a pravdepodobne na nej aj dnes prehráva argument beneficiencie (teda riziká verzus
welfare
), riziká očkovania nemožno pritom, samozrejme, úplne odstrániť. Čiže navonok povinné očkovanie pôsobí ako zbytočné riziko.
9)
Možno sa teda opýtať: aká je tu beneficiencia, ak máme raz kolektívnu imunitu, aký bude význam povinného očkovania? Pokiaľ ide o návrhy na zrušenie alebo zníženie rozsahu povinnej vakcinácie, je potrebné uviesť, že napriek zlepšeniu životných podmienok v sprievode vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti detí u nás predstavujú spomínané tendencie hrozbu návratu ochorení, ktoré sa vďaka imunizácii podarilo celkom alebo vo veľkom rozsahu potlačiť. Naopak, pokusy zrušiť povinné očkovanie viedli v minulosti k opätovnému výskytu ochorení, napríklad diftérie v bývalom Sovietskom zväze alebo osýpok vo Veľkej Británii.
10)
Samozrejme, v rade etických povinností má očkovanie pozitívny charakter, nie je teda orientované na zdržanie sa niečoho, napríklad nefajčiť na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály