Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Európsky profesijný preukaz – nový nástroj v uznávaní odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V príspevku Zmeny v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, uverejnenom v čísle 4/2014 časopisu, sme rámcovo informovali, že novela smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice 2013/55/EÚ zavádza úplne nový mechanizmus v procese uznávania kvalifikácií, a to tzv. Európsky profesijný preukaz (ďalej len „EPP“).

EPP zavádzajú orgány Európskej únie s cieľom zefektívniť voľný pohyb pracovnej sily v Európskom hospodárskom priestore. Európska komisia primárne očakáva významný prínos nového mechanizmu predovšetkým pre migrujúcich odborníkov. Očakáva aj efekt na strane príslušných kompetentných orgánov členských štátov EÚ, čo však, podľa môjho názoru, najmä v úvodnej fáze zavádzania do praxe nebude úplne jednoznačné. V každom prípade Európska komisia vytvára z EEP kľúčový prvok aplikácie smernice č. 2005/36/ES, a teda aj celého procesu vzájomného uznávania kvalifikácií ako nevyhnutného predpokladu voľného pohybu osôb.

EEP bude predstavovať kompletný a osobitný súbor informácií o migrujúcej osobe s dôrazom na údaje o získanej odbornej spôsobilosti (vysvedčenia, vysokoškolské diplomy, špecializácie, certifikáty atď.) a odbornej praxi vrátane nevyhnutných osobných údajov. Článok 3 smernice definuje EPP ako elektronické potvrdenie preukazujúce buď, že odborník splnil všetky potrebné podmienky na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v hostiteľskom členskom štáte, alebo uznanie odborných kvalifikácií na účely usadenia sa v hostiteľskom členskom štáte. Členské štáty poskytnú držiteľom odbornej kvalifikácie európsky profesijný preukaz na ich žiadosť a za podmienky, že Komisia prijala príslušné vykonávacie akty, ktoré ešte upravia podrobnosti.

Hlavné ciele zavedenia EPP možno zhrnúť do nasledovných bodov:

  • uľahčenie mobility odborníkov v Európskom hospodárskom priestore;
  • urýchlenie výmeny informácií medzi hostiteľským členským štátom a členským štátom pôvodu – tzv. domovským členským štátom;
  • umožnenie sledovania profesijnej kariéry migrujúcich odborníkov (informácie o odbornej kvalifikácii odborníkov: absolvovaná univerzita alebo vzdelávacia inštitúcia, odborná prax);
  • evidencia právneho postavenia migrujúcich odborníkov vrátane udelených sankcií v súvislosti s výkonom povolaní, ale aj osobných údajov;
  • elektronická evidencia procesu mobility odborníkov, teda štatistický on-line prehľad pre Európsku komisiu.

Európska komisia v záujme naplnenia uvedených cieľov v súčasnosti vynakladá zvýšené úsilie, aby prijala príslušné vykonávacie akty do konca roka 2014, tak, aby v transpozičnej lehote do 18. januára 2016 boli tieto podmienky zo strany EÚ vytvorené. Túto úlohu však nenapĺňa direktívne, ale vo vzájomnej komunikácii dotknutých strán. V januári 2014 založila pracovnú skupinu zloženú z expertov z jednotlivých kompetentných orgánov členských štátov a zástupcov medzinárodných profesijných organizácií, ktorá bude spolupracovať na návrhu delegovaného aktu upresňujúceho aplikačné podrobnosti. Skupina je rozdelená na dve podskupiny, pre zdravotnícke a pre nezdravotnícke povolania. V úvode zo zdravotníckych povolaní bude EPP pravdepodobne aktivovaný pre lekárov, farmaceutov, sestry a fyzioterapeutov, pri nezdravotníckych povolaniach pôjde o strojných inžinierov, horských vodcov a realitných maklérov. Zoznam povolaní

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály