Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie ako nový trestný čin v Trestnom zákone

Dátum: Rubrika: Právo

Cieľom tohto článku je ozrejmenie a priblíženie novo zavedeného trestného činu do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len ako „Trestný zákon“), a tým je „Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie“. V úvode sa budeme venovať pojmu zdravotná dokumentácia, resp. čo všetko sa pod tento pojem subsumuje, a aké sú požiadavky na jej obsah. Následne poukážeme na niekoľko možných pohľadov na danú problematiku tak z hľadiska laickej, ako aj odbornej verejnosti. Záverom priblížime a poukážeme na právnu úpravu Českej republiky a rozoberieme si príklad z českej judikatúry vo veci falšovania zdravotnej dokumentácie.

Deň 1. august 2019 priniesol do trestnoprávnej úpravy v Slovenskej republike viacero zmien a doplnení. Jedným z najvýznamnejších doplnení Trestného zákona, z nášho pohľadu, je zakotvenie novej skutkovej podstaty trestného činu „Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie“, ktorý doteraz nebol osobitne kvalifikovaný ako trestný čin. Uvedenú skutkovú podstatu zákonodarca zaradil pod trestné činy proti poriadku vo verejných veciach do § 352a. Už úvodom je potrebné uviesť, že predmetná novela si kládla za cieľ reagovať a riešiť čoraz viac narastajúce a medializované prípady manipulácie so zdravotnou dokumentáciou, z dôvodu zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti nielen zdravotníckych pracovníkov, ale kohokoľvek kto manipuluje s údajmi v zdravotnej dokumentácii. Tu je potrebné kriticky uviesť, že na samotné zavedenie tohto trestného činu sú v rámci právnej vedy a praxe rôzne názory. Zaznievajú aj také, že ide len o zavedenie kazuistickej novely bez opory v kriminologickom výskume. Rovnako je vcelku otázne, či táto matéria sensu stricto patrí do Trestného zákona, a či by nebolo predmetné konanie možné za istých okolností postihnúť prostredníctvom inej, už existujúcej skutkovej podstaty trestného činu.

Zdravotná dokumentácia a jej obsah

Zdravotná dokumentácia, resp. laicky označovaná aj ako „zdravotná karta pacienta“, je ústredným pojmom skutkovej podstaty rozoberaného trestného činu. Práve z toho dôvodu je dôležité si pripomenúť čo zákon rozumie pod pojmom zdravotná dokumentácia, a čo všetko obsahuje.

Zdravotnú dokumentáciu upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), ktorý ju definuje v § 2 ods. 6 ako „súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.“ [1] Podľa Policara „zdravotná dokumentácia je záznamom obsahujúcim osobné údaje pacienta v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu pacienta a zistenie jeho anamnézy, rovnako ako informácií o ochoreniach pacienta, o priebehu a výsledkoch vyšetrenia, liečbe a o ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom pacienta a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“ [2] Správne vedená zdravotná dokumentácia slúži aj ako podklad pre zdravotníckeho pracovníka na oboznámenie sa s doterajším zdravotným stavom pacienta, následného určenia správneho postupu budúcej liečby, ale je aj jedným z predpokladov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti „lege artis“.

Obsahom zdravotnej dokumentácie sú údaje vymedzené v § 19 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti. Zákon tieto údaje vymedzuje nasledovne:

  • osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
  • údaje o poučení o informovanom súhlase,
  • údaje o chorobe, priebehu a výsledku vyšetrení, liečby a iných významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom,
  • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
  • epidemiologicky závažné skutočnosti,
  • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
  • identifikačné údaje poskytovateľa. [3]

Zákon o zdravotnej starostlivosti v tejto súvislosti v § 21 ods. 5 kladie povinnosť, aby zápis v zdravotnej dokumentácii bol pravdivý a čitateľný. Nedodržanie tejto povinnosti môže v najvážnejších prípadoch mať za následok ohrozenie zdravia a života pacienta.

Skutková podstata falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie

Keďže v posledných rokoch boli čoraz viac medializované prípady tzv. bielenia zdravotnej dokumentácie a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie, reakcia zákonodarcu bola logická. Prípadom, ktorý v posledných rokoch najviac rezonoval bolo bielenie zdravotnej dokumentácie vtedajšou prednostkou Detskej kliniky Fakultnej Nemocnice v Nitre. Táto podľa medializovaných informácií zasiahla do zdravotnej dokumentácie pacienta, novorodenca, tým spôsobom, že vybielila údaje týkajúce sa ošetrujúceho lekára, dátumu vyšetrení

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály