Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tomáš Husovský

Počet článkov autora: 29


Následok nedostatočného informovania pacienta pred operáciou – informovaný súhlas

V článku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 13. júna 2018 sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojného s výsledkom plastickej operácie [1]. Samotná operácia bola síce ...

Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vzhľadom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

V článku rozoberáme možné vplyvy rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v prípade „Hassová“ a z toho vyplývajúcu možnosť oprávnenej osoby uplatňovať si nárok na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla poskytovateľa zdrav...

Kroky k bezpečnému predaju/kúpe ambulancie

Tak ako v živote človeka, aj v podnikaní môže nastať situácia, keď sa podnikateľ rozhodne svoju činnosť ukončiť. To platí aj v prípade prevádzkovania ambulancie. Lekár sa môže rozhodnúť ukončiť svoju činnosť a z tohto dôvodu predať svoju zabehnutú...

Kontrola zo zdravotnej poisťovne – ako sa na ňu pripraviť

Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná najmä na posudzovanie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania ...

Obmedzovacie prostriedky pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti – podmienky ich použitia

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa objavia aj pacienti, ktorí môžu byť vo vzťahu k sebe samým, resp. voči ostatným pacientom alebo priamo k zdravotníckym pracovníkom, nebezpeční. Z dôvodu eliminácie nebezpečných stretov s takýmito pacien...

Odborný zástupca ambulancie – čo by ste mali o ňom vedieť

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Odborného zástupcu možno určiť v...

Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti sa stalo skutočnosťou

Parlament schválil novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá priniesla legislatívne zmeny v oblasti potvrdzovania práceneschopnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov. Elektronické...

ROZŠÍRENÝ ZOZNAM OSÔB, KTORÉ SÚ OPRÁVNENÉ NAHLIADAŤ DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z...

OPATRENIA PRE PODNIKATEĽOV Z HĽADISKA AMBULANCIE V ČASE KORONAKRÍZY

Jednou z najčastejších tém nielen v zdravotníctve, ale v celej spoločnosti nateraz ostáva aktuálna situácia, ktorá je poznačená prijímaním opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. Táto téma je stále aktuálnou a súčasný vývoj...

Krízová situácia – zmeny v oblasti zdravotníctva

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od 21. mája 2020. Vzhľadom na rozsiahlosť sa v článku zameriame len na niektoré zmeny.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály