AUTOR: JUDr. Tomáš Husovský

zoradiť výsledky podľa:

Krízová situácia – zmeny v oblasti zdravotníctva

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od 21. mája 2020. Vzhľadom na rozsiahlosť sa v článku zameriame len na niektoré zmeny.

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (II.)

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacienta stále podceňovanou oblasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa snažia priblížiť problematiku informovaného súhlasu v procese diagnostiky a liečby pacienta v dvoch nadväzujúcich článkoch.

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (I.)

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacienta stále podceňovanou oblasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa snažia priblížiť problematiku informovaného súhlasu v procese diagnostiky a liečby pacienta v dvoch nadväzujúcich článkoch.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podľa GDPR v podmienkach ambulancií

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Nariadenie GDPR sa nadobudnutím svojej účinnosti stalo súčasťou slovenského právneho poriadku a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti, ktoré musia dodržiavať. Ide o všeobecné nariadenie, ktoré obsahuje pravidlá ochrany osobných údajov, a s tým súvisiace povinnosti pre všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje o občanoch EÚ alebo majú sídlo v EÚ. Účinnosť tohto nariadenia nastala automaticky v plnom rozsahu s výnimkou ustanovení, pri ktorých je členským štátom umožnené upraviť si ich na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom zákonov, resp. inými legislatívnymi normami. Vnútroštátnu právnu úpravu ochrany osobných údajov nachádzame v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. GDPR je právnym predpisom, ktorý má celosvetový dopad, pretože sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré nakladajú s osobnými údajmi občanov EÚ alebo majú sídlo na území EÚ, teda aj na samotné ambulancie.

Následok nedostatočného informovania pacienta pred operáciou – informovaný súhlas

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V článku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 13. júna 2018 sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojného s výsledkom plastickej operácie [1]. Samotná operácia bola síce zrealizovaná lege artis a nebola indikovaná zo zdravotného dôvodu, ale pacient nebol pred operáciou správne informovaný o prípadných estetických (teda nie zdravotných) rizikách a následkoch.

Dokumentácia o transferovom oceňovaní a zjednodušený režim pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Ako bolo uvedené v prvej časti príspevku o transferovom oceňovaní, na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa od 1. januára 2017 vzťahujú zmenené povinnosti. Napriek tomu môžeme identifikovať osobitnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na ktorých sa po splnení stanovených podmienok uplatní tzv. zjednodušený režim transferového oceňovania. Týmito poskytovateľmi sú konsolidujúce a konsolidované účtovné jednotky podľa § 22a zákona o účtovníctve a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC. Tento príspevok prináša základný prehľad pravidiel, ktoré sa uplatnia na tieto kategórie poskytovateľov a vysvetľuje podmienky pre uplatnenie zjednodušeného režimu transferového oceňovania.

Nové daňové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti transferového oceňovania

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V oblasti daňových povinností existujú špecifické pravidlá pre výpočet základu dane, ktoré sa týkajú vzťahov medzi závislými osobami. Tieto povinnosti sú od januára 2015 veľmi aktuálne aj pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú závislými osobami so sídlom v SR. Od januára 2017 sa však pravidlá transferového oceňovania ďalej sprísnili a pre mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak vznikli nové daňové povinnosti, ktoré sa nich do konca roka 2016 nevzťahovali.

Možné následky nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V tomto článku sa zaoberáme obsahom rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 2. mája 2015, sp. zn. 25 Cdo 765/2015, ktorý riešil prípad namietaného postupu non lege artis pri absencii zdravotnej dokumentácie. [1]

Súčasná rozhodovacia prax súdov pri kvalifikácii subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Cieľom článku je objasnenie problematiky kvalifikácie subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kontexte súdnych rozhodnutí, ktoré autori pri výkone profesijnej praxe analyzovali. V článku sa autori bližšie venujú rozhodnutiu Najvyššieho súdu Českej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. 25 Cdo 3228/2014 zo dňa 16. decembra 2016.

Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vzhľadom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V článku rozoberáme možné vplyvy rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v prípade „Hassová“ a z toho vyplývajúcu možnosť oprávnenej osoby uplatňovať si nárok na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý ho používa pri vykonávaní svojho povolania.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť