Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tomáš Husovský

Počet článkov autora: 25


Následok nedostatočného informovania pacienta pred operáciou – informovaný súhlas

V článku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 13. júna 2018 sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojného s výsledkom plastickej operácie [1]. Samotná operácia bola síce ...

Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vzhľadom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

V článku rozoberáme možné vplyvy rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v prípade „Hassová“ a z toho vyplývajúcu možnosť oprávnenej osoby uplatňovať si nárok na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla poskytovateľa zdrav...

Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti sa stalo skutočnosťou

Parlament schválil novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá priniesla legislatívne zmeny v oblasti potvrdzovania práceneschopnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov. Elektronické...

ROZŠÍRENÝ ZOZNAM OSÔB, KTORÉ SÚ OPRÁVNENÉ NAHLIADAŤ DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z...

OPATRENIA PRE PODNIKATEĽOV Z HĽADISKA AMBULANCIE V ČASE KORONAKRÍZY

Jednou z najčastejších tém nielen v zdravotníctve, ale v celej spoločnosti nateraz ostáva aktuálna situácia, ktorá je poznačená prijímaním opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. Táto téma je stále aktuálnou a súčasný vývoj...

Krízová situácia – zmeny v oblasti zdravotníctva

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od 21. mája 2020. Vzhľadom na rozsiahlosť sa v článku zameriame len na niektoré zmeny.

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (II.)

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacient...

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (I.)

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacient...

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podľa GDPR v podmienkach ambulancií

Nariadenie GDPR sa nadobudnutím svojej účinnosti stalo súčasťou slovenského právneho poriadku a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti, ktoré musia dodržiavať. Ide o všeobecné nariadenie, ktoré obsahuje pravidlá ochrany osobných údajov, a s tý...

Dokumentácia o transferovom oceňovaní a zjednodušený režim pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Ako bolo uvedené v prvej časti príspevku o transferovom oceňovaní, na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa od 1. januára 2017 vzťahujú zmenené povinnosti. Napriek tomu môžeme identifikovať osobitnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej staros...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály