Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Kritériá na výkon funkcie odborného garanta

Dátum: Rubrika: Právo

Požiadavky na výkon funkcie odborného garanta (legislatíva používa pojem odborný zástupca) sú identické, ako požiadavky na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, na výkon zdravotníckeho povolania alebo na výkon lekárskej posudkovej činnosti. V skratke si ich popíšeme. Na to, aby mohol zdravotnícky pracovník vykonávať funkciu odborného zástupu, musí mať komorou, v ktorej je registrovaný, v prvom rade vydanú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.

Podmienky na vydanie licencie sú upravené v § 69 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). Komora vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak

  1. má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
  2. je zdravotne spôsobilý,
  3. je odborne spôsobilý,
  4. je bezúhonný,
  5. je zapísaný v registri,
  6. je dôveryhodný.

Podľa § 32 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa zdravotná spôsobilosť preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti. Posudok sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Odborná spôsobilosť je upravená v § 33 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý ju definuje ako odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odb

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály