Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Legislatívne zmeny v právnej úprave výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2023

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Dňa 22. decembra 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“). V dôsledku tejto novely zákona sa s účinnosťou od 1. januára 2023, pomerne v krátkom časovom úseku od poslednej zásadnej zmeny právnej úpravy výkonu dohľadu účinnej od1. mája 2021, opätovne menia podmienky výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a tým aj práva a povinnosti úradu a dohliadaného subjektu.

Pôvodná právna úprava výkonu dohľadu nad ­poskytovaním zdravotnej starostlivosti bola kompletne nahradená novým ­znením ustanovení § 43 až 47 zákona č. 581/2004 Z.z. Boli ponechané dve formy výkonu dohľadov, a to dohľad na mieste a dohľad na diaľku. Rozšírila sa pôsobnosť úradu o výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom tým, že úrad dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Novela zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. januára 2023 rozšírila vymedzenie základného pojmu "neodkladná zdravotná starostlivosť" ustanoveného v § 2 ods. 3 citovaného zákona o neodkladnú prepravu vykonávanú vojenským zdravotníctvom v rámci poskytovania špecifickej zdravotnej starostlivosti, ak sú splnené požiadavky na materiál­no-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Zdravotná starostlivosť pri neodkladnej preprave zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom je poskytnutá správne, ak je poskytnutá v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu osoby (§ 4 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. januára 2023). Dohliadaným subjektom bude Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 50 ods. 15 zákona č. 581/2004 Z.z., podľa ktorého ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky pokutu.
V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa zavádza nová definícia prizvanej osoby. Dohľad na mieste alebo na diaľku vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby na základe písomného poverenia úradu. Podľa § 43 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z.z. prizvanou osobou môže byť:
a)
odborný konzultant na ­základe zmluvy uzatvorenej s úradom podľa Občianskeho zákonníka,
b)
znalec podľa ­osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály