Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Mapa medicínskej legislatívy (I.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Každý lekár, resp. zdravotnícky pracovník sa pri výkone svojho povolania občas dostane do situácie, kedy si nie je istý, ako postupovať, aby sa nedostal do kolízie so zákonom. Cieľom tohto článku je zdravotníckemu pracovníkovi pomôcť, aby sa zorientoval v množstve právnych noriem, tak aby mal základnú informáciu, kde sa úprava danej problematiky nachádza. Okruhom, ktoré sa týkajú väčšiny zdravotníckych pracovníkov, sa budem venovať podrobnejšie, témy špecifickejšie rozanalyzujem menej.

Každý lekár, resp. zdravotnícky pracovník sa pri výkone svojho povolania občas dostane do situácie, kedy si nie je istý, ako postupovať, aby sa nedostal do kolízie so zákonom. Cieľom tohto článku je zdravotníckemu pracovníkovi pomôcť, aby sa zorientoval v množstve právnych noriem, tak aby mal základnú informáciu, kde sa úprava danej problematiky nachádza. Okruhom, ktoré sa týkajú väčšiny zdravotníckych pracovníkov, sa budem venovať podrobnejšie, témy špecifickejšie rozanalyzujem menej.

Súčasne treba zdôrazniť, že tento článok nemá ambíciu a nemôže nahradiť podrobnú analýzu určitého problému. Budem sa venovať výlučne platnej právnej úprave a nie úprave, ktorá možno mala zásadný vplyv na medicínske právo i v súčasnosti, no bola už nahradená novou úpravou. Dôraz budem klásť najmä na právnu úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich práv a povinností.

Kde hľadať

Právne normy – zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev sú dostupné v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorá je jediným oficiálnym publikačným prostriedkom prijatých právnych noriem. O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí nevyvrátiteľná domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka. Ide o známu zásadu „neznalosť zákona neospravedlňuje“. Zákony sú dostupné aj bezplatne na viacerých webových stránkach napríklad na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky http://jaspi.justice.gov.sk/ /jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm alebo na http://www.zbierka.sk/.

Ústava Slovenskej republiky

Základ medicínskej legislatívy je v Ústave Slovenskej republiky, najmä v článku 40: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Zákonná úprava

Na základe úpravy nachádzajúcej sa v Ústave boli prijaté viaceré právne normy. Základ súčasnej právnej úpravy vychádza z právnych predpisov, ktoré boli v roku 2004 schválené Národnou radou Slovenskej republiky, konkrétne zákon:

  • č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
  • č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p.,
  • č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
  • č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
  • č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
  • č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Prijatá úprava nahradila prakticky kompletne dovtedajšiu právnu úpravu. Jedinou výnimkou bol zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p. ktorý bol v roku 2004 iba novelizovaný.

Na to, aby bolo možné zákony správne aplikovať, treba prijať viacero právnych noriem nižšej právnej sily, teda nariadení vlády, vyhlášok, odborných usmernení ministerstiev, atď. Je veľmi dôležité

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály