Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Mapa medicínskej legislatívy (IV.)

Rubrika: Právo Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. V tomto článku si charakterizujeme zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj „zákon o zdravotných poisťovniach“) a zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p. (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“), čím sériu článkov o medicínskej legislatíve ukončíme.

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. V tomto článku si charakterizujeme zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj „zákon o zdravotných poisťovniach“) a zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p. (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“), čím sériu článkov o medicínskej legislatíve ukončíme.

Zákon o zdravotných poisťovaniach

Účelom zákona, ktorý je špecifikovaný v prvej časti, je definovať:

 1. právne postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
 2. činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie,
 3. zriadenie, pôsobnosť, organizáciu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“),
 4. dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a
 5. transformáciu zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti.

Druhá časť zákona charakterizuje právne postavenie zdravotnej poisťovne, organizáciu, riadenie a orgány poisťovne a výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne. V ustanovení § 6 je definovaná činnosť zdravotnej poisťovne. Ako príklad uvediem, že zdravotná ­pois­ťovňa:

 1. prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov,
 2. prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie,
 3. vykonáva poradenskú činnosť pre poistencov a platiteľov poistného,
 4. uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 5. uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
 6. zaraďuje poistencov na dispenzarizáciu a vedie zoznam dispenzarizovaných pacientov,
 7. vykonáva kontrolnú činnosť u po­skytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 8. vykonáva analýzu predpisovania liekov,
 9. vymáha pohľadávky na poistnom,
 10. poskytuje príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti (poisten­covi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom za splnenia stanovených kritérií),
 11. vedie zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
 12. vydáva výkaz nedoplatkov pri neplatení zákonom definovaného poistného na zdravotné poistenie,
 13. uhrádza poistencovi čiastku, o ktorú jeho úhrnná výška úhrad za doplatky za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia za kalendárny štvrťrok prekročila zákonom stanovený limit spoluúčasti (účinné od 1. 4. 2011),
 14. vykonáva ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal poistenec zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa ­po­dľa osobitného zákona (účinné od 1. 4. 2011, použije sa prvýkrát na ročné zúčtovanie za rok 2011),
 15. uverejňuje na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré zdravotná poisťovňa uzatvorila s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, vrátane príloh a dodatkov k zmluvám vrátane príloh, do 30 dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy alebo ­do­datkov k zmluvám (nadobudne účinnosť od 1. novembra 2011. Poznámka: Zdravotné poisťovne budú povinné zverejňovať zmluvy v určitom rozsahu už od 1. 8. 2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V ustanovení § 7 je upravený proces uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály