Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nemocničné nákazy – indikátor bezpečnosti pacientov

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Koncom 20. storočia sa výrazne zvýšil záujem o problematiku medicínskych omylov. Výsledky podnietili vlády a zdravotníckych odborníkov k zvýšenej pozornosti o bezpečnosť pacienta, ktorá bola uznaná za kľúčový prvok kvality. [1, 2]

V apríli 2005 bola schválená Luxemburská deklarácia o bezpečnosti pacientov, podľa ktorej je zdravotníctvo vysoko riziková oblasť práve pre nežiaduce udalosti, ktoré vznikajú najčastejšie pri nesprávnej liečbe. Môžu spôsobovať utrpenie pacienta, viesť ku komplikáciám, vážnemu poškodeniu zdravia a dokonca aj k smrti pacienta. Zdravotníctvo by malo navrhovať opatrenia tak, aby bolo možné nežiaduce udalosti detegovať, predchádzať im, zabraňovať ich vzniku, a preto by štáty mali uvažovať o zavedení anonymného systému hlásenia nežiaducich udalostí. [3] Zámer deklarácie je stále aktuálny.

urópska komisia vydala odporúčanie o bezpečnosti pacienta, ktoré podporuje zavedenie systémov hlásenia nežiaducich udalostí, podporu výskumu a hodnotenia bezpečnosti pacienta. Tieto oblasti záujmu sú tiež súčasťou stratégií zameriavajúcich sa na kvalitu zdravotnej starostlivosti medzinárodných organizácií ako sú WHO, OECD, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetová aliancia pre bezpečnosť pacientov (AHRQ). [4]

V Slovenskej republike sa sledovaním hlásenia nežiaducich udalostí zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vydal metodické usmernenie č. 7/2006 o zavádzaní systémov hlásení v ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci stratégie bezpečnosti pacienta, účinné od 1. 1. 2007. Bolo vydané v súlade s § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z. n. p. a v súlade s výzvou Svetovej zdravotníckej organizácie a Luxemburskou deklaráciou o bezpečnosti pacienta. Cieľom usmernenia je zvýšenie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dobrovoľným hlásením chýb, omylov a nežiaducich udalostí, ktoré vznikli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zahŕňa hlásenie úrazov, pádov, neúmyselného poškodenia bez trvalých následkov, závažné udalosti, ktoré spôsobili smrť alebo trvalé následky, udalosti, ktorým sa dalo predísť, udalosti súvisiace s používaním lieku, s diagnostikou a s liečbou.

Medzi nežiaduce udalosti patria aj infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, ktoré sú podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.) nazývané nemocničné nákazy. Dozorným orgánom v problematike nemocničných nákaz sú regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Prevencia a kontrola nemocničných nákaz prináleží zdravotníckym zariadeniam. Výnos MZ SR č. 98112/ /2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení požaduje, aby zdravotnícke zariadenie zamestnávalo epidemiológa na sledovanie, analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz.

V roku 2008 bola zverejnená technická správa „Zlepšenie bezpečnosti pacientov v EU“, ktorú pre Európsku komisiu vypracovala RAND Corporation. Správa uvádza odhad nežiaducich udalostí vyskytujúcich sa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej sta

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály