Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Neziskové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v Slovenskej republike pomerne prísne regulované. Slovenský právny poriadok pripúšťa poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo viacerých formách a rôznymi právnymi subjektmi. Medzi najčastejšie využívané typy právnických osôb v rámci nemocníc na Slovensku patria akciové spoločnosti, neziskové organizácie a príspevkové organizácie. V článku upriamime pozornosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti tými subjektmi, ktoré majú právny status neziskových organizácií.

Právnu formu neziskových organizácií majú nemocnice naprieč celým Slovenskom, no skôr v menších mestách. Počet nemocníc s touto formou však za posledné roky klesá.

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje postavenie neziskových organizácií, je zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“). Tento zákon vykazuje na slovenské pomery relatívne vysokú mieru stability, keďže za približne 18 rokov svojej účinnosti bol novelizovaný len sedemkrát. Zákon o neziskových organizáciách neberie žiaden zvláštny ohľad na neziskové organizácie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Zákon o neziskových organizáciách definuje neziskovú organizáciu v § 2 ods. 1 ako právnickú osobu, založenú podľa tohto právneho predpisu a ktorá: „poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.“ Jednou z všeobecne prospešných služieb, ktoré zákon uvádza, je aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak by však nezisková organizácia neposkytovala zdravotnú starostlivosť dlhšie ako 12 mesiacov, súd rozhodne o jej zrušení. V oblasti zdravotníctva však k týmto prípadom často nedochádza.

Neziskové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť sú subjektmi s vlastnou právnou subjektivitou (teda aj so spôsobilosťou k právam a povinnostiam, k právnym úkonom, aj k protiprávnym úkonom) a s vlastnou štruktúrou orgánov. Majú vlastné sídlo a pridelené IČO, DIČ, resp. aj IČ DPH.

Založenie a vznik neziskovej organizácie

Zakladateľom neziskovej organizácie podľa slovenského práva môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Na Slovensku je v súčasnosti zvykom, že (spolu) zakladateľmi nemocníc majúcich formu neziskových organizácií sú prevažne mestá, resp. štát. Zakladatelia si často nominujú do jednotlivých orgánov svojich zástupcov, ktorí tak môžu ovplyvňovať dianie v organizácii.

Nezisková organizácia je založená podpísaním zakladacej listiny všetkými zakladateľmi. Zákon o neziskových organizáciách upravuje obligatórne (§ 6) aj fakultatívne (§ 7) obsahové náležitosti zakladacej listiny, avšak pre fungovanie neziskovej organizácie má rovnako veľký význam aj iný dokument – štatút neziskovej organizácie. Upravuje napríklad orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov týchto orgánov, spôsob ich voľby, ako aj dĺžku funkčného obdobia, podrobnosti o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie. Štatút je verejne prístupným dokumentom a podľa § 8 ods. 3 cit. zákona má každý právo doň nazerať a robiť si z neho výpisy alebo odpisy.

Neziskové organizácie sú právnické osoby podliehajúce registrácii vo verejných registroch, preto de iure oficiálne vznikajú až právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu o ich registrácii. Registrovým úradom je okresný úrad v sídle kraja, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Neziskové organizácie sú však vedené aj v Ústrednom registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR a je dostupný aj na internete.

Orgány neziskovej organizácie

Medzi orgány neziskovej organizácie sa zaraďuje správna rada, riaditeľ, dozorná rada (revízor) a niekedy aj ďalšie orgány v prípade, že tak určí štatút. Kompetenčne veľmi silným org

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály