Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Novela zákona o zdravotných poisťovniach a zákona o zdravotnom poistení

Dátum: Rubrika: Právo

Národná rada SR schválila dňa 29. novembra 2018 novelu (zákon č. 351/2018 Z. z.), ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) a ktorou sa v čl. III mení a dopĺňa aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Cieľom novely je upraviť zmeny vo vymáhaní pohľadávok na poistnom, tak, že sa zrušuje možnosť vydania platobného výmeru Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), prvostupňovým orgánom už bude iba zdravotná poisťovňa a druhostupňovú kompetenciu rozhodovať o námietkach poistencov proti výmerom bude mať Úrad.

Pri prerozdeľovaní poistného sa zakotvuje nový parameter − viacročné nákladové skupiny, zrušuje sa neobmedzená nepremlčateľnosť nároku na predpis poistného zo zdravotného poistenia, ustanovuje sa povinnosť zdravotným poisťovniam oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR (ďalej aj len „MZ SR“) vykonávanie preventívnych prehliadok a skríningov, Úradu sa ukladá povinnosť uhradiť náklady blízkej osobe zosnulého na prepravu mŕtveho tela z miesta úmrtia na pitvu a na príslušné pracovisko Úradu a späť do miesta úmrtia alebo do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby zabezpečujúcej pohreb.

Vymáhanie pohľadávok na poistnom výlučne zdravotnými poisťovňami

Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa realizuje v súčasnosti dvoma spôsobmi − výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom Úradu. Novelou sa zrušuje možnosť vydania platobného výmeru Úradom, z dôvodu, že nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Cieľom je zabezpečiť, aby vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní. Zrušuje sa možnosť vydania platobného výmeru Úradom. Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme Úrad.

V ustanovení § 77a zákona o zdravotných poisťovniach sa zakotvila zmena v úprave konania a rozhodovania o pohľadávkach z verejného zdravotného poistenia. Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa novelou realizuje dvoma spôsobmi − výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom Úradu na podnet zdravotnej poisťovne. Pohľadávky na poistnom uplatňovala zdravotná poisťovňa v prvostupňovom konaní vždy iba výkazom nedoplatkov. Rovnako ako dnes, ak poistenec podá námietky proti výkazu nedoplatkov s ich odôvodnením, zdravotná poisťovňa im môže v plnom rozsahu vyhovieť a výkaz nedoplatkov zrušiť alebo vydať nový výkaz nedoplatkov podľa § 17a ods. 6 a 7, alebo ak im v plnom rozsahu nevyhovie zdravotná poisťovňa do 30 dní od ich doručenia, podá Úradu návrh na vydanie platobného výmeru spolu s námietkami platiteľa poistného a stručným stanoviskom zdravotnej poisťovne k námietkam. Podaním návrhu na vydanie platobného výmeru na Úrad výkaz nedoplatkov stráca platnosť bez upovedomenia platiteľa poistného. O návrhu je Úrad povinný rozhodnúť do 15 dní odo dňa jeho prijatia. Po účinnosti novely zdravotná poisťovňa nenavrhne Úradu vydať platobný výmer, ale ak námietke poistenca nevyhovie, predloží celý spisový materiál Úradu na rozhodnutie.

Úrad bude postupovať podľa ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len „správny poriadok“), takže bude mať dostatočný čas na preskúmanie všetkých podkladov od zdravotnej poisťovne a od platiteľa poistného. Podkladom pre rozhodovanie je námietka, stanovisko zdravotnej poisťovne k námietkam, napadnutý výkaz nedoplatkov alebo údaje o poistencovi alebo platiteľovi poistného.

Ak to bude nevyhnutné, Úrad doterajší obsah spisovej dokumentácie ku konaniu doplní a za týmto účelom vyzve poistenca, platiteľa poistného alebo zdravotnú poisťovňu na predloženie dokladov, ktoré nie je možné získať z úradnej povinnosti v lehote deviatich dní odo dňa doručenia výzvy.

Poistenca alebo platiteľa poistného Úrad zároveň upozorní, že ak na výzvu nepredloží požadované doklady, rozhodne podľa obsahu spisovej dokumentácie. V prípade, ak Úrad zo spisového materiálu zistí, že zdravotná poisťovňa napríklad vypočítala nesprávne ročné zúčtovanie poistného alebo pridelila poistencovi zlú kategóriu platiteľa poistného, alebo určila nesprávny preddavok na platenie poistného, výkaz nedoplatkov svojím rozhodnutím zmení alebo zruší, inak námietky zamietne a výkaz nedoplatkov potvrdí. Pri zmene výkazu nedoplatkov odôvodnenie rozhodnutia obsahuje špecifikáciu pohľadávky. Platiteľ poistného a poistenec po podaní námietok môže tieto námietky vziať späť, pokým Úrad o nich nerozhodne.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály