Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH (II.)

Rubrika: Právo

V druhej časti článku venovanej novele zákona o zdravotných poisťovniach sa zameriam na zmenu zákonnej úpravy týkajúcej sa predovšetkým pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“ alebo „úrad“) pri vykonávaní dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, správnym vedením zdravotnej dokumentácie, povinnosťou vykonať dohľad na mieste v prípade úmrtia, vykonania nového dohľadu v tej istej veci, legitimizovania postavenia konzultanta, podnetu blízkej osoby na vykonanie dohľadu, predbežný protokol o vykonaní dohľadu, rozšírenia oprávnených subjektov na podanie podnetu na výkon dohľadu, informačnej povinnosti zamestnancov dohliadaného subjektu a ustanovenie povinnosti pre tretie osoby poskytnúť súčinnosť s účinnosťou od 1. mája 2021.

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Dohľad úradu nad správnym vedením zdravotnej dokumentácie
V zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 písm. l) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra­covníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch ZS") je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorým sú ustanovenia § 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti"). Keďže ÚDZS vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti výlučne zo zdravotnej dokumentácie pacienta vedenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v prípade, že ÚDZS zistí pri výkone dohľadu aj nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie, pretože ju posudzuje, je na mieste, aby za zistené porušenia pri výkone dohľadu bol ÚDZS aj orgánom oprávneným v danej veci konať voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (uložiť pokutu). Uvedené oprávnenie voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti konať vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. l) zákona o poskytovateľoch ZS sa týka výlučne zistení ÚDZS pri výkone dohľadu. Z tohto dôvodu sa do pôsobnosti ÚDZS dopĺňa kompetencia dohliadať aj nad správnym vedením zdravotnej dokumentácie. Uvedený návrh má veľký dopad na dodržiavanie zásady hospodárnosti a efektívnosti konaní orgánov verejnej správy v rovnakej veci.
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa dopĺňa kompetencia vydávania platobných výmerov súvisiaca s navrhovaným znením § 77ab.
Dopĺňa sa adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu a adresa bydliska pre účely prideľovania kódov zdravotníckych pracovníkov, keďže kódy prideľuje pobočka úradu, ktorá je miestne príslušná na základe trvalého alebo prechodného pobytu zdravotníckeho pracovníka.
Sprístupňuje sa komorám príslušným na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, vyšším územným celkom, Sociálnej poisťovni, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ministerstvu zdravotníctva na účely aktualizácie nimi vedených registrov údaje a zmeny v údajoch z registra:
1.
zdravotníckych pracovníkov v roz­sahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,
2.
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikátor zdravotníckeho zariadenia, identifikačné číslo, druh zdravotníckeho zariadenia, názov, adresu sídla, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu a adresu výkonu odbornej činnosti,
3.
zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú sta­rostlivosť v rozsahu identifikačné číslo, názov, adresu sídla, číselný kód zariadenia sociálnej pomoci, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci a adresu výkonu odbornej činnosti.
Z dôvodu aktualizácie registrov vedených príslušnými inštitúciami sa novelou upravujú platné kódy zdravotníckych pracovníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zariadení sociálnej pomoci.
Vzhľadom na to, že sa vyskytli aplikačné problémy v súvislosti s uplatňovaním zákona o zdravotných poisťovniach pri dojednaní pracovných podmienok s predsedom úradu alebo so zástupcom predsedu (ak funkciu predseda ÚDZS nevykonáva podľa § 23 ods. 2 písm. a) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotných poisťovniach") navrhuje sa úprava zákona ako úpravu
lex specialis
vo vzťahu k všeobecnej úprave Zákonníka práce. Podľa § 22 ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach predsedu ÚDZS vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie predsedu ÚDZS, mu vzniká pracovný pomer k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu (ako predpoklad uzatvorenia pracovnej zmluvy podľa § 42 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"). Podľa § 7 ods. 3 Zákonníka práce so zamestnancom, ktorý je aj štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, dohodne podmienky podľa § 43 ods. 1 v pracovnej zmluve orgán alebo právnická osoba, ktorá ho ako štatutárny orgán ustanovila, čo je v praxi ťažko aplikovateľné. Z toho dôvodu sa navrhuje výšku mzdy priamo v zákone. Predsedovi úradu patrí za výkon jeho funkcie mesačná mzda vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlenej na celé euro nahor (ďalej len "priemerná mesačná mzda"). Rovnaká mzda patrí aj zástupcovi predsedu úradu počas zastupovania predsedu úradu podľa § 23 ods. 2 písm. a) zákona o zdravotných poisťovniach. Pred prijatím predmetnej novely bola mesačná mzda schvaľovaná uznesením vlády SR.
Povinnosť úradu vykonať dohľad na mieste v prípade úmrtia
V ustanovení § 43 ods. 3 zákona o zdravotných poisťovniach sa na konci pripája táto veta:
"Ak ide o výkon dohľadu v prípade úmrtia osoby, úrad je povinný vykonať dohľad na mieste, získavať informácie z originálu zdravotnej dokumentácie a zistiť skutočný stav materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti."
Zo súčasnej legislatívnej úpravy vyplýva, že osoba oprávnená na výkon dohľadu nie je povinná v prípade úmrtia dotknutej osoby (t.j. osoby, ktorej práva a právom chránené záujmy mali byť porušené) vykonať dohľad na mieste. Osobe oprávnenej na výkon dohľadu tak môžu pri výkone dohľadu na diaľku uniknúť skutočnosti, ktoré by boli v prípade výkonu dohľadu na mieste zjavné. Na základe uvedeného sa zavádza úradu povinnosť získavať informácie z originálu zdravotnej dokumentácie. Úrad je taktiež povinný zistiť skutočný stav personálneho zabezpečenia a funkčnosť zariadenia, v ktorom malo dôjsť k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti. Z aplikačnej praxe vyplýva, že osoba oprávnená na výkon dohľadu nevykonala výkon dohľadu na mieste, v dôsledku čoho jej uniklo, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály