Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Novely právnych predpisov účinné od 1. apríla 2011

Rubrika: Právo

Dňa 1. apríla 2011 zákonom č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizujú zákony č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorých hlavné ciele vyplývajú z téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva na roky 2011 až 2014.

Dňa 1. apríla 2011 zákonom č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizujú zákony č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), ktorých hlavné ciele vyplývajú z téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva na roky 2011 až 2014.

V rámci novely zákona o zdravotnej starostlivosti sa upravuje definícia diagnosticko-terapeutických systémov ako normy na zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré ustanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti, jej rozsahu a obsahu. Ruší sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti u lekára špecialistu na základe výmenného, resp. odporúčacieho lístka vystaveného lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti upravuje, že ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, súčasťou takéhoto odporúčania je výpis zo zdravotnej dokumentácie, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania. Na základe tejto úpravy zákon splnomocňuje Ministerstvo zdravotníctva SR vydať vykonávací predpis, ktorý bude upravovať podrobnosti o odporúčan

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály